Tenåringsgutter på container

Frifond og andre støtteordninger

Frifond er en statlig ordning som barne- og ungdomsfellesskap i Misjonssambandet ung kan søke økonomisk støtte gjennom.

En guide til Frifond

Frifond ble opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider blant barn og unge.

Misjonssambandet ung søker om frifondmidler på vegne av sine lokale fellesskap, basert på årsmeldingene vi får inn fra dem.

Gjennom 4 steg får du her en enkel beskrivelse av prosessen som alle våre Frifond-søkende fellesskap går gjennom hvert år. Dersom du vil starte et helt nytt fellesskap med frifondstøtte, se egen side her.

  

Steg 1: Lever årsrapport

Det er i forbindelse med årsrapporten man søker om frifondmidler. I starten av hvert kalenderår leverer fellesskapet ditt en årsrapport for året som er gått. I den beskriver du aktiviteten til fellesskapet, registrerer alle medlemmer og eventuelt styre, m.m.

I tillegg til ordinære frifondmidler (grunnstøtte og medlemsstøtte) kan man også i denne sammenheng søke om støtte til spesifikke enkeltprosjekter, såkalt prosjektstøtte. For å lære mer om prosjektstøtte og prioriteringene som gjøres, les punkt 3 og 4 i våre retningslinjer for bruk og fordeling av frifondmidler .

For å levere årsrapport/søke om frifond, logg inn på minside.nlm.no, velg ditt fellesskap, trykk på frifond-fanen og velg «Årsrapport».

For å søke om prosjektstøtte, logg inn på minside.nlm.no, velg ditt fellesskap, trykk på innsendinger-fanen og fyll ut skjemaet «Prosjektstøtte Frifond ÅÅÅÅ»

Gjennom årsrapporten blir det klart om fellesskapet er et tellende fellesskap, og hvor mange tellende medlemmer fellesskapet har (se definisjoner nedenfor). Alle tellende fellesskap får samme grunnstøtte, men medlemsstøtten varierer etter antall tellende medlemmer.

 

Et «tellende fellesskap» har:

  • Minst 5 tellende medlemmer
  • Gjeldende vedtekter*
  • Et eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år.**
  • Kontroll over egen økonomi (egen bankkonto)
  • Minst én medlemsrettet aktivitet i året

*Misjonssambandet ung har standardvedtekter dere kan bruke, se siden Ressurser og hjelp.

**NB! Fellesskap hvor tre medlemmer eller færre er over 15 år har dispensasjon fra kravet om styre.

  

Et «tellende medlem»:

  • Har meldt seg inn frivillig
  • Har betalt minst 50 kr i medlemskontingent
  • Er under 26 år

   

Steg 2: Motta frifondmidler

Årsrapporten/frifondsøknaden leveres senest i februar, men pengene deles ikke ut før utpå høsten. Vi kan ikke dele ut frifondmidlene til fellesskapene våre før alle de gamle frifondmidlene – de som ble delt ut året før – er gjort rede for (se steg 4). Fellesskapene mottar frifondmidlene senest i løpet av desember. I forbindelse med utbetalingen av frifondmidler sender vi ut et info-skriv til alle fellesskap som mottar midler (bl.a. om hvor mye penger de har fått, og om viktige regler).

  

Steg 3: Bruk midlene og før et enkelt regnskap

Hva pengene brukes på, er opp til det lokale fellesskapet, så lenge det er i tråd med retningslinjene til Misjonssambandet ung. Midlene skal komme fellesskapets medlemmer til gode. De kan f.eks. brukes på mat til samlingene, materiell og aktiviteter, turer/leirer eller andre ting.

Det er viktig at fellesskapet holder oversikten over pengebruken. Før et enkelt regnskap gjennom hele året (f.eks.: «7. des – Grøtfest – 500 kr»; «15. mai – Mat til lagssamling – 200 kr»). Slik blir det enkelt å gi en rapport om hvordan pengene er brukt. Fellesskapene er pliktige til å oppbevare dokumentasjon (regnskap med kvitteringer/bilag) på hva pengene er brukt til. Dette kan innkreves av sentralleddet for kontroll.

Frifondmidlene deles ut for ett år om gangen. Målet er å bruke opp frifondmidlene dere har mottatt. Penger som ikke er brukt opp innen fristen (september hvert år), eller som ikke er brukt etter retningslinjene, må tilbakebetales til Misjonssambandet ung. 

 

Steg 4: Lever rapport om bruk

Hvert fellesskap som har fått tildelt frifondmidler  levere en rapport om bruk til Misjonssambandet ung innen september i året etter tildelingen. I rapporten beskriver du hvor mye penger dere har brukt, og hva de er brukt på. Først når alle fellesskap har levert en slik rapport og tilbakebetalt eventuelle restmidler, kan vi dele ut nye frifondmidler for et nytt år.

For å rapportere om frifondbruk, logg inn på  minside.nlm.no, velg ditt fellesskap, trykk på frifond-fanen og velg «frifondstøtte»

    

Andre støtteordninger

Kristelig studieforbund får ca 14 millioner kroner årlig i statlige midler som de fordeler videre til studieaktiviteter i menigheter og organisasjoner.

Samme hvilken rolle du har i ditt fellesskap skal du vite at det er mulig å søke og motta pengestøtte til all den organiserte voksenopplæringen (14+) dere driver i menigheten.

Det kan være bibelgrupper og andre typer smågrupper, eller ulike former for kurs, konfirmantarbeid/tentro, bibelseminar, språkkurs, Alphakurs, baby- og småbarnssang, kor- og bandøvelser, lovsangsteam, korps, dans, drama, musikal, media, teknikk, ledertrening, leirer og studieturer. Kravet er minimum fire timers varighet.

Det gis ulike former for tilskudd i tillegg til det ordinære timetilskuddet. Tilretteleggingstilskudd når en har ekstra utgifter med tilrettelagt opplæring for deltakere med særskilte behov. Alle som gjennomfører opplæring i 2.halvår 2021 og får tilskudd fra oss, får et ekstra tilskuddsbeløp som legges til timestøtten.

Legater: