Tenåringsgutter på container

Frifond og andre støtteordninger

Frifond er en statlig støtteordning som mange lokale barne- og ungdomslag tilknyttet NLM ung, velger å søke støtte igjennom.

Tilbake til mer informasjon om å starte fellesskap - se her

 

FRIFOND

 • Hva er FRIFOND? 
  Frifond er en støtteordning opprettet av stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeidere blant barn og unge.
 • Hva skal til for å få støtte? Laget må være et tellende lokallag for å få støtte. 
 • Søknandsprosessen. Det er sentralleddet i organisasjonene som søker Frifond på vegne av lokallagene. Lokallagene sender derfor inn årsmelding og søknad til NLM ung. Dette må gjøres innen en gitt frist (januar/februar) hvert år. Muligheten for å levere årsmelding og søke om Frifond åpnes i avslutningen av hvert år. Påminnelse om dette blir sendt ut til alle lag.

 

Tellende lokallag: 

 1. Er en selvstendig enhet i organisasjonen per 31.12 i grunnlagsåret.
 2. Har gjeldende vedtekter (NLM ung har standardvedtekter, disse ligger under fanen lag og støtte, ressurser på nett)
 3. Har minst fem tellende medlemmer.
 4. Har kontroll over egen økonomi (egen bankkonto).
 5. Har eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år.

NB! Lokallag der bare tre medlemmer eller færre er gamle nok til å ha fullverdige demokratiske rettigheter (15år) har dispensasjon fra dette kravet.

 

 • Hvordan fordeles pengene? 
  Sentralleddet står forholdsvis fritt til å velge hvordan fordelingsnøkkelen på de tildelte midlene skal være. NLM ung har valgt å fordele potten gjennom oppstartstøtte (kr.5000.- til hvert nyoppstartet, tellende lag), basisstøtte (til alle lag), medlemsstøtte (for antall tellende medlemmer) og prosjektstøtte (til enkeltprosjekter som prioriteres etter føringer fra vår nasjonale strategi).
 • Når utbetales pengene? 
  Pengene utbetales til NLM ung i juni/juli hvert år, og lagene får dem utbetalt til sin konto fra august og utover høsten.
 • Hva skal pengene brukes til? 
  Pengene skal brukes slik at det kommer lagets medlemmer til gode. Dette kan være på mat til samlingene, materiell og aktiviteter, turer/leirer eller andre ting.
 • Krav til dokumentasjon.
  Frifond pengene må være brukt opp innen 01.09 i året etter tildelingen. Penger som ikke er brukt opp, eller ikke er brukt slik at det kommer medlemmene til gode, må opplyses om til sentralleddet, og vil bli krevd tilbake. Lagene er pliktig til å oppbevare dokumentasjon (regnskap med kvitteringer/bilag) på hva pengene er brukt til. Dette kan innkreves av sentralleddet for kontroll

    

Andre støtteordninger

Kristelig studieforbund får ca 14 millioner kroner årlig i statlige midler som de fordeler videre til studieaktiviteter i menigheter og organisasjoner.

Samme hvilken rolle du har i ditt fellesskap skal du vite at det er mulig å søke og motta pengestøtte til all den organiserte voksenopplæringen (14+) dere driver i menigheten.

Det kan være bibelgrupper og andre typer smågrupper, eller ulike former for kurs, konfirmantarbeid/tentro, bibelseminar, språkkurs, Alphakurs, baby- og småbarnssang, kor- og bandøvelser, lovsangsteam, korps, dans, drama, musikal, media, teknikk, ledertrening, leirer og studieturer. Kravet er minimum fire timers varighet.

Det gis ulike former for tilskudd i tillegg til det ordinære timetilskuddet. Tilretteleggingstilskudd når en har ekstra utgifter med tilrettelagt opplæring for deltakere med særskilte behov. Alle som gjennomfører opplæring i 2.halvår 2021 og får tilskudd fra oss, får et ekstra tilskuddsbeløp som legges til timestøtten.

 

Legater: