Tekstplakat månedens misjonsfelt september 2023 Vest-Afrika. Bilde av vest-afrikansk kvinne som bærer varer på hodet.

Evangelist og misjonær på motorsykkel

Til de minst nådde

Evangeliet når ut i Vest-Afrika, også til fjerntliggende steder.

Åker

Livsgrunnlag

Store områder ødelagt av gullgraving blir igjen til fruktbart land.

Barn

Åpne dører

Hundrevis av barn kommer på kristne barneleirer og får høre om Jesus.

En kirke til velsignelse

– Kirken er som et tre, sier Nema Dioma i filmen denne måneden. – Under treet er det skygge, alle samler seg under det siden solen er for varm. Det er denne velsignelsen vi skal være.

I bydelen Youpogon i Abidjan i Elfenbenskysten har Misjonssambandet bygd en ny kirke. Menigheten er liten, men de opplever vekst, og nå har de god plass til å tilby aktiviteter for folk i nabolaget. Her kan de arrangere leirer, og ikke minst kan de tilby alfabetiseringskurs for kvinner i området. Slike kunnskaper er viktig både for å drive handel, lese og forstå offentlige dokumenter og holde oversikt over familiens økonomi – og for å kunne lese i Bibelen.

Men kanskje like viktig: Samlingene gir et møtepunkt hvor kvinnene i ro og mak kan snakke fritt sammen, et velsignet, skyggefullt og fredelig hvilested i en travel hverdag.

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

  

Det nytter

Misjonssambandet har arbeidet i Vest-Afrika siden 1984. Arbeidet i Elfenbenskysten og Mali har felles administrasjon i Elfenbenskysten, og det er også her vi har flest utsendinger. På grunn av en del uroligheter i Mali de siste årene har vi for tiden kun én fast stasjonert utsending der.

Målsettingen har hele tiden vært å nå unådde folkegrupper i regionen. Vi arbeider særlig blant to folkegrupper, malinké i Mali og mahou i Elfenbenskysten, en undergruppe av malinké med sitt eget språk. En fellesnevner for begge folkegrupper er folkeislam med sterkt innslag av animisme og tradisjonell tro.

Misjon blant disse folkegruppene har lenge vært sett på som umulig av mange nasjonale kristne, men vi ser at arbeidet nytter. Flere blir kristne, og vi får også gradvis flere lokale medarbeidere – som er en svært viktig ressurs i arbeidet. Ikke bare kan de formidle evangeliet og svare på spørsmål uten språkbarrierer, de kjenner og forstår også kulturen og de sosiale kodene på en måte som en vestlig misjonær aldri fullt ut vil være i stand til.

Blant mahouene i Elfenbenskysten har det vokst frem en liten kirke, og vi i Misjonssambandet får gå sammen med de kristne i arbeidet med å nå deres egne med evangeliet. I Mali er det fortsatt svært få som har tatt imot Jesus, men vi møter stor åpenhet og ønske om å lære mer – og våre utsendinger blir respektert og tatt godt imot i lokalsamfunnet.

Samtidig er det krevende for de som omvender seg. Forfølgelse er en realitet for kristne i både Elfenbenskysten og Mali, og de trenger vår forbønn.

Utsending spiller gitar for barn
Sangglede:Leirer og barneklubber samler hundrevis av barn i Mali. Lars Rugland Aarseth

Guds ord til hjertet

Mahouer har også lite litteratur på sitt eget språk. Sammen med Wycliffe arbeider Misjonssambandet derfor for å oversette Bibelen til mahou, og allerede er evangeliene ferdig oversatt. Det er ikke minst et verdifullt verktøy i evangeliseringsarbeidet blant denne folkegruppen. For det er noe eget når man hører Guds ord på sitt eget hjertespråk.

Vi oversetter også annen kristen litteratur – og alfabetiseringsmateriell, i tillegg til at det arbeides med den første mahou-ordlisten noensinne. For Bibelen på hjertespråket er viktig, men den må også kunne leses og forstås. Derfor er alfabetiseringsarbeid også en viktig del av dette arbeidet.

 

Utadrettet virksomhet

Nærmere 40 % av Elfenbenskystens totale befolkning er kristne, og i millionbyen Abidjan er det mange kirker. Men svært få av disse kirkene retter arbeidet sitt mot de muslimske folkegruppene. Gjennom vår menighet i byen arbeider vi derfor for å nå mahouer og folk fra andre beslektede folkegrupper som flytter til byen. Gjennom kirken drives det også alfabetiseringsarbeid og samlinger for kvinner, samt søndagsskole- og leirarbeid.

I de nordlige delene av landet er det få tilbud for de lokale kristne, og vi er opptatt av å knytte bånd mellom de kristne og utruste dem til tjeneste. Deler av Misjonssambandets misjonsstasjon brukes derfor som bibelsenter, hvor det arrangeres leirer og bibelkurs og annen kurs- og opplæringsvirksomhet. For mange, særlig kvinner og barn fra små landsbyer, er dette en av veldig få muligheter de har til å kjenne på et større kristent fellesskap.

I Mali har vårt arbeid vært konsentrert i området rundt en landsby med nærmest utelukkende muslimsk befolkning. Selv om det ikke har vokst frem en menighet her enda, har det blitt arrangert barneleirer med flere hundre barn, søndagssamlinger, bibelkurs osv. Noen få har også tatt imot Jesus, og mye av tiden brukes til oppfølging av disse og kontaktskapende og relasjonsbyggende arbeid.

I både Elfenbenskysten og Mali er i tillegg mediearbeid, som produksjon av programmer som både kan sendes på radio og distribueres med minnekort og medieavspillere, en viktig del av arbeidet. Mange er analfabeter og kan ikke selv lese i Bibelen, og slike programmer og lydfiler er også viktig både for å nå ut til de som ellers ikke har kontakt med kirken, og som utgangspunkt for samtalegrupper. I tillegg er de til støtte og hjelp for kristne som ikke har tilgang til et kristent fellesskap.

Menn lytter til radio
Lyttestund:En gruppe menn lytter til kristne radioprogrammer. Bådr Bøe

Omsorg for hele mennesket

En viktig del av arbeidet vårt i Vest-Afrika er diakonale prosjekter. Gud har kalt oss til å formidle hans kjærlighet i ord og handling, vise omsorg for hele mennesket og hjelpe dem som lider.

Derfor har vi i mange år arbeidet med ulike diakonale og samfunnsutviklende tiltak, blant annet alfabetiseringskurs. I Mali har vi de siste årene hatt et stort Norad-støttet prosjekt for å reparere jordbruksarealer som har blitt skadet og ødelagt av gullgraving, noe som både ødelegger livsgrunnlaget og fører til konflikter. I samarbeid med lokalbefolkningen fylles hullene igjen og nye trær plantes, så det igjen blir grunnlag for liv og en bærekraftig lokaløkonomi.

Utsendingene som arbeider med disse diakonale prosjektene, formidler Guds kjærlighet gjennom innsatsen de legger ned og lever som kristne vitner i hverdagen. Slik får de være med på å velsigne et helt lokalsamfunn, samtidig som de får være vitner om en kjærlig Gud gjennom ord og handling.

Beboere arbeider med plantede trær
Grønnere fremtid:Store skoger vokser nå der det tidligere var ødelagt jord. Bergfrid Almelid

Vær med i bønn

Arbeidet Misjonssambandet driver i Vest-Afrika er fremdeles nybrottsarbeid. Den politiske situasjonen i regionen er også tidvis spent.

Vær gjerne med og be for utsendingene våre og de lokale kristne. Be om at arbeidet vårt må bære frukter, så vi kan få være med og utgjøre en forskjell for mennesker, for både livet og evigheten. Be også for de lokale kristne som opplever vanskeligheter fra familie og lokalsamfunn.

    

Bønneemner

  • Be om at Gud skaper fred, forsoning og samhold i alle land i Vest-Afrika.
  • Takk for nye døpte i menighetene, og be om at Gud må fortsette å styrke kirken i Elfenbenskysten og de troende i Mali. Takk for at Gud kaller på mennesker i Vest-Afrika.
  • Be for barna som går på søndagsskole og barneklubb i Mali og Elfenbenskysten.
  • Be om at bibeloversettelsesarbeidet må ha god fremdrift, så mahoufolket og malinkefolket får hele Bibelen på sitt eget språk, og be for medieprosjektet "Hjertespråket" i Elfenbenskysten.
  • Be for de diakonale prosjektene og om at menighetene selv vil utvikle sitt eget diakonale arbeid, og at det kan styrke både det enkelte medlem og fellesskapet.
  • Be om at Gud leder gruveprosjektet i Mali, og at det må føre til bedre livsvilkår i området.
  • Be om at Gud gir misjonærene glede, fred og beskyttelse i tjenesten, og at barna til misjonærene er trygge og trives på skolen, hjemme og med venner.
  • Be om at Gud kaller flere misjonærer til Vest-Afrika.

   

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Vest-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene her.