Tekstplakat månedens misjonsfelt mai 2024 Vest-Afrika. Bilde av et barn som smiler til kamera

Evangelist og misjonær på motorsykkel

Til de unådde

Vi arbeider blant flere folkegrupper som ikke er nådd med evangeliet.

Barn

Glede og omsorg

Hundrevis av barn får høre om Jesus på barneleirer.

Åker

Livsvilkår

I samarbeid med lokale partnere bedres levevilkår for lokalsamfunn.

Fotball med dypere mening

– Det er fredfullt å kunne spille fotball med mine venner, sier Bamci. – Og jeg har lært mye i undervisningen.

Bamci er keeper, og en av 15 unge menn som hver fredag møtes i en landsby nord i Elfenbenskysten for å spille fotball sammen med vår utsending Frederik Notevik. Men selv om fotball er viktig nok, er det viktigste at de møtes ikke bare for å spille, men også for å få høre om den kristne tro.

Å kunne bruke tid sammen som venner, koble av og ha det sosialt både knytter bånd og åpner relasjoner. Relasjoner hvor man kan dele det viktigste i livet. Folk her er glade i å snakke om tro og de store spørsmålene, og da kan en fotballbane bli en arena som ikke bare gir trening og trivsel, men som også kan forandre liv.

I filmen denne måneden får du et glimt fra dette arbeidet:

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

   

Det nytter

Misjonssambandet har arbeidet i Vest-Afrika siden 1984. Arbeidet i Elfenbenskysten og Mali har felles administrasjon i Elfenbenskysten, og det er også her vi har flest utsendinger. På grunn av en del uroligheter i Mali de siste årene har vi for tiden kun én fast stasjonert utsending der.

Målsettingen har hele tiden vært å nå unådde folkegrupper i regionen. Vi arbeider særlig blant to folkegrupper, malinké i Mali og mahou i Elfenbenskysten, en undergruppe av malinké med sitt eget språk. En fellesnevner for begge folkegrupper er folkeislam med sterkt innslag av animisme og tradisjonell tro.

Misjon blant disse folkegruppene har lenge vært sett på som umulig av mange nasjonale kristne, men vi ser at arbeidet nytter. Flere blir kristne, og vi får også gradvis flere lokale medarbeidere – som er en svært viktig ressurs i arbeidet. Ikke bare kan de formidle evangeliet og svare på spørsmål uten språkbarrierer, de kjenner og forstår også kulturen og de sosiale kodene på en måte som en vestlig misjonær aldri fullt ut vil være i stand til.

Blant mahouene i Elfenbenskysten har det vokst frem en liten kirke, og vi i Misjonssambandet får gå sammen med de kristne i arbeidet med å nå deres egne med evangeliet. I Mali er det fortsatt svært få som har tatt imot Jesus, men vi møter stor åpenhet og ønske om å lære mer – og våre utsendinger blir respektert og tatt godt imot i lokalsamfunnet.

Samtidig er det krevende for de som omvender seg. Forfølgelse er en realitet for kristne i både Elfenbenskysten og Mali, og de trenger vår forbønn.

Folkeliv på marked
Lars Rugland Aarseth

Guds ord til hjertet

Mahouer har også lite litteratur på sitt eget språk. Sammen med Wycliffe arbeider Misjonssambandet derfor for å oversette Bibelen til mahou, og allerede er evangeliene ferdig oversatt. Det er ikke minst et verdifullt verktøy i evangeliseringsarbeidet blant denne folkegruppen. For det er noe eget når man hører Guds ord på sitt eget hjertespråk.

Vi oversetter også annen kristen litteratur – og alfabetiseringsmateriell, i tillegg til at det arbeides med den første mahou-ordlisten noensinne. For Bibelen på hjertespråket er viktig, men den må også kunne leses og forstås. Derfor er alfabetiseringsarbeid også en viktig del av dette arbeidet.

Samtale om bibeloversettelse
Viktige samtaler:En gruppe er samlet for å teste og diskutere oversettelsen av Tessalonikerbrevene. Olav Brennsæter

Utadrettet virksomhet

Nærmere 40 % av Elfenbenskystens totale befolkning er kristne, og i millionbyen Abidjan er det mange kirker. Men svært få av disse kirkene retter arbeidet sitt mot de muslimske folkegruppene.

Derfor har Misjonssambandet bygget en kirke i bydelen Youpogon. Kirken er ikke stor, men menigheten er levende og engasjert – og vi arbeider for å nå mahouer og folk fra andre beslektede folkegrupper som flytter til byen. Gjennom kirken drives det også alfabetiseringsarbeid og samlinger for kvinner, samt søndagsskole- og leirarbeid.

I de nordlige delene av landet er det få tilbud for de lokale kristne, og vi er opptatt av å knytte bånd mellom de kristne og utruste dem til tjeneste. Deler av Misjonssambandets misjonsstasjon brukes derfor som bibelsenter, hvor det arrangeres leirer og bibelkurs og annen kurs- og opplæringsvirksomhet. For mange, særlig kvinner og barn fra små landsbyer, er dette en av veldig få muligheter de har til å kjenne på et større kristent fellesskap.

I tillegg drives det utadrettet arbeid i flere landsbyer – og nylig ble det startet fotballag, som du kan se film om denne måneden.

I Mali har vårt arbeid vært konsentrert i området rundt en landsby med nærmest utelukkende muslimsk befolkning. Selv om det ikke har vokst frem en menighet her enda, har det blitt arrangert barneleirer med flere hundre barn, søndagssamlinger, bibelkurs osv. Noen få har også tatt imot Jesus, og mye av tiden brukes til oppfølging av disse og kontaktskapende og relasjonsbyggende arbeid.

De stadig mer ustabile politiske forholdene i landet har gjort arbeidet mer krevende, og nå for tiden kan ikke vår utsending være fast stasjonert i landsbyen. Men både prosjekter og annen virksomhet fortsetter – og vi er takknemlige til Gud for at det fortsatt er mulig å drive arbeid her.

 

Mediearbeid

I både Elfenbenskysten og Mali er mediearbeid, som produksjon av programmer som både kan sendes på radio og distribueres med minnekort og medieavspillere, en viktig del av arbeidet. Mange er analfabeter og kan ikke selv lese i Bibelen, og slike programmer og lydfiler er også viktig både for å nå ut til de som ellers ikke har kontakt med kirken, og som utgangspunkt for samtalegrupper. I tillegg er de til støtte og hjelp for kristne som ikke har tilgang til et kristent fellesskap.

I Mali arbeides det også ikke minst med å oversette Al Massira-filmer til språket bambara, som forstås av de fleste i landet. Al Massira er et verktøy utviklet for samtalegrupper om den kristne tro. Parallelt jobbes det for å kurse maliske kristne fra mange ulike kirkesamfunn i å bruke filmene.

Lyttegruppe samlet rundt lydanlegg
Hører Guds ord:En lyttegruppe samlet for å lytte til radioprogrammer. Bard Bøe

Omsorg for hele mennesket

En viktig del av arbeidet vårt i Vest-Afrika er diakonale prosjekter. Gud har kalt oss til å formidle hans kjærlighet i ord og handling, vise omsorg for hele mennesket og hjelpe dem som lider.

Derfor har vi i mange år arbeidet med ulike diakonale og samfunnsutviklende tiltak, blant annet alfabetiseringskurs. I Mali har vi de siste årene hatt et stort Norad-støttet prosjekt for å reparere jordbruksarealer som har blitt skadet og ødelagt av gullgraving, noe som både ødelegger livsgrunnlaget og fører til konflikter. I samarbeid med lokalbefolkningen fylles hullene igjen og nye trær plantes, så det igjen blir grunnlag for liv og en bærekraftig lokaløkonomi.

Utsendingene som arbeider med disse diakonale prosjektene, formidler Guds kjærlighet gjennom innsatsen de legger ned og lever som kristne vitner i hverdagen. Slik får de være med på å velsigne et helt lokalsamfunn, samtidig som de får være vitner om en kjærlig Gud gjennom ord og handling.

 

Vær med i bønn

Arbeidet Misjonssambandet driver i Vest-Afrika er fremdeles nybrottsarbeid. Kirken i Elfenbenskysten er fortsatt liten og foreløpig ikke selvstendig, og de få kristne i arbeidet vårt i Mali trenger mye støtte. Den politiske situasjonen i regionen er også tidvis spent – de siste årene særlig i Mali, hvor situasjonen nå er svært alvorlig.

Vær gjerne med og be for utsendingene våre og de lokale kristne. Be om at arbeidet vårt må bære frukter, så vi kan få være med og utgjøre en forskjell for mennesker, for både livet og evigheten. Be også for de lokale kristne som opplever vanskeligheter fra familie og lokalsamfunn.

Bønneemner

  • Be om at Gud skaper fred, forsoning og samhold i alle land i Vest-Afrika.
  • Takk for at Gud kaller på mennesker i Mali og Elfenbenskysten, og be om at Han må fortsette å kalle.
  • Takk for nye døpte i menighetene, og be om at Gud må fortsette å styrke kirken i Elfenbenskysten og de troende i Mali.
  • Be for barna som går på søndagsskole og barneklubb i Mali og Elfenbenskysten.
  • Be om at bibeloversettelsesarbeidet må ha god fremdrift, så mahoufolket og malinkefolket får hele Bibelen på sitt eget språk.
  • Be for de diakonale prosjektene og at menighetene selv vil utvikle sitt eget diakonale arbeid, og at det kan styrke både det enkelte medlem og fellesskapet.
  • Be for medieprosjektet "Hjertespråket" i Elfenbenskysten.
  • Be om at Gud leder gruveprosjektet i Mali, og at det må føre til bedre livsvilkår i området.
  • Be om at Gud gir misjonærene glede, fred og beskyttelse i tjenesten, og at barna til misjonærene er trygge og trives på skolen, hjemme og med venner.
  • Be om at Gud kaller flere misjonærer til Vest-Afrika.

  

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Vest-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene HER.