Tekstplakat månedens misjonsfelt mars 2024 Indonesia. Bakgrunnsbilde: Indonesisk kvinne med grønt sjal

Ungdommer lovsynger

Utruster ledere

Evangeliseringsteam og søndagsskolelærere bærer evangeliet videre i Indonesia.

Sangstund

Verdighet

I samarbeid med et psykiatrisk sykehus arbeider vi med rehabilitering av psykisk syke.

Kvinne bærer kurver

Livsvilkår

Gjennom flere prosjekter får kvinner, barn og lokalsamfunn bedre livsvilkår.

Hjelp til selvhjelp

Det finnes et ordtak om at hvis du utdanner en mann, utdanner du et individ. Men utdanner du en kvinne, utdanner du hele familien – ja, hele samfunnet.

Nettopp det er litt av tankegangen bak «Creation»-prosjektet som Misjonssambandet har drevet i tre fiskelandsbyer i Indonesia de siste årene. Kvinnene her bruker mye tid hjemme, og de er gode til å lage mat. Samtidig har de færreste en egen inntekt.

Gjennom prosjektet har de fått hjelp til å gå sammen i grupper, produsere varer av høy kvalitet og selge dem. Slik har de fått etablert en trygg inntektskilde – som bidrar til bedre helse- og livsvilkår både for dem selv og for hele familien – og lokalsamfunnet.

I filmen denne måneden får du møte noen av disse flotte kvinnene.

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

   

En tent og utrustet kirke

Misjonssambandet ønsker å se indonesiske kristne utrustet og tent til å leve et liv som er et vitnesbyrd i ord og gjerning. Vi er opptatt av at indonesiske kristne skal se viktigheten av å gå videre med evangeliet – og bli bevisste på at de også har del i misjonsoppdraget. Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne og støtter teologisk utdanning og opplæring på flere steder.

Kunnskapsrike og motiverte menighetsledere og -arbeidere er en viktig forutsetning for sunn og strategisk kirkevekst. Med gode ledere står menighetene bedre rustet til å inspirere og tjene eksisterende medlemmer – men de har også større muligheter til å nå lenger ut med evangeliet til sine egne landsmenn- og kvinner.

Misjonssambandet støtter også flere evangelister som allerede er i gang med arbeid blant unådde folkegrupper. Vi er med i et nettverk som arbeider for å nå alle de flere hundre unådde folkegruppene i landet med evangeliet, og vi er også selv direkte til stede blant to av disse folkegruppene med ulike typer prosjekter og arbeid.

Til tross for at det i enkelte deler av Indonesia finnes mange kristne, er mange av landets 270 millioner innbyggere ikke nådd med evangeliet. Indonesia har verdens største muslimske befolkning, i tillegg til flere andre religioner og stor utbredelse av folketro.

Misjonssambandet har i tillegg vært initiativtaker i etableringen av en indonesisk versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

En kvinne snakker til barn
Marius Bergersen

Fremtid og håp

Barna er fremtiden, og arbeid for barns utvikling og utdanning er et av Misjonssambandets viktigste satsingsområder i Indonesia.

Vi har prosjekter i flere byer og landsbyer som bidrar med undervisning, leksehjelp og aktiviteter for barn, så de kan få utdannelse, få trygg og god oppfølging og bidra til samfunnsutviklingen. Vi driver også barneklubber for å motivere barna til å prioritere utdanning, og vi har etablert lokale bibliotek i mange lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt.

I utkanten av storbyen Medan bidrar vi til et dagsenter for barn fra fattige områder. Flere av Misjonssambandets indonesiske ansatte arbeider ved dagsenteret, som gir barna et trygt sted å tilbringe ettermiddagene. Barna får leksehjelp, god og næringsrik mat og mye tid til lek og moro.

  

Kristent barne- og ungdomsarbeid

Utdanning er viktig og gir håp for fremtiden, men Guds ord gir håp for evigheten. Derfor driver Misjonssambandet i Indonesia også mye evangelisk arbeid blant barn. Selv om Indonesia har flere millioner kristne og mange levende kirkesamfunn, er det stadig behov for opplæring og utrustning av barne- og ungdomsledere.

Vi legger stor vekt på opplæring av søndagsskolelærere. Vårt «Kids for Christ»-team har gitt ut bøker og hefter som brukes i kirker over hele Indonesia, arrangerer seminarer og workshops for å kurse ledere, gir ut kristen barnemusikk og arbeider for å ta mer i bruk digitale plattformer. I tillegg reiser de på misjonsturer, arrangerer leirer og er ukentlig med på aktiviteter for barn.

Dukketeater foran mange barn
Marius Bergersen

Hjelp til psykisk syke

I det indonesiske samfunnet er stigmatisering av psykiske lidelser et stort problem. Mange familier velger enten å skjule eller å sende bort familiemedlemmer med psykiske plager eller lidelser – delvis på grunn av skam, delvis på grunn av mangel på kunnskap, og delvis på grunn av et svært mangelfullt helsetilbud og støtteapparat for psykisk syke og deres pårørende.

Misjonssambandet arbeider for å redusere stigma og bedre rettighetene for mentalt syke. Gjennom å sette psykisk helse på dagsorden, ønsker vi å arbeide for at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom, slik at mennesker kan få den hjelpen de har behov for og få et verdig liv. Sammen med det psykiatriske sykehuset i Medan er vi i gang med å utvikle og ta i bruk et rehabiliteringsopplegg som kan gi et verdig liv for mennesker med psykiske lidelser i distriktet.

Kvinne spiller gitar og leder pasienter i sang
Marius Bergersen

Formidler Guds kjærlighet i praksis

Misjonssambandets utsendinger og lokalt ansatte arbeider i fattige lokalsamfunn. Vi er opptatt av at bistandsarbeidet skal være bærekraftig, og vi legger stor vekt på å samarbeide med lokalsamfunnene om både å definere behov og å finne gode løsninger på dem.

Vi gir blant annet opplæring innen helse, hygiene, ernæring, landbruk, utviklingskunnskap og yrkesrettede kurs, og vi samarbeider med lokale myndigheter, helsepersonell og lokalbefolkningen.

Det kan være krevende å drive misjon i Indonesia, ikke minst med tanke på offentlige godkjenninger og visum. Mange steder kan det også være vanskelig å få innpass blant de lokale. Derfor er det viktig for Misjonssambandet å ha flere bein å stå på i landet, og de siste årene har vi også satset strategisk på å bygge opp «business as mission» (BAM).

Ved å drive mer forretningsrettede virksomheter med kristne verdier i bunn, får vi større frihet samtidig som vi får være med og velsigne lokalsamfunn på ulike måter. Vi har i flere år drevet et hotell midt blant en av Indonesias minst nådde folkegrupper, og ser at det stadig åpner seg dører for å velsigne og peke på Jesus gjennom dette arbeidet. Hotellet tar også jevnlig imot kristne turistgrupper, som da står helt fritt til å vitne åpent.

I tillegg til hotellet, ser vi også stadig på nye muligheter for å starte andre «BAM»-prosjekter i landet.

 

Bønneemner

  • Takk for og be for alle de lokalt ansatte. Be for alle relasjonene de står i, be om visdom, kraft, mot, hvile, nåde og ferdiglagte gjerninger.
  • Be for den neste generasjonen unge mennesker i Indonesia. Be om at de må få lære sannheten å kjenne, og at vi må få visdom og kunnskap til å nå frem til dem.
  • Be om at vårt diakonale arbeid kan få være til velsignelse, og at vi kan vinne tillit hos lokalbefolkningen.
  • Be om at prosjektet i psykisk helse kan gi et verdig liv for mennesker med psykiske lidelser i distriktet.
  • Be om trivsel, god helse, beskyttelse og styrke for alle utsendingene.

 

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Indonesia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene HER.