Kvinner i tradisjonelle klær bærer varer

Kristusstatue

Katolsk tro ...

Nesten alle i Peru og Bolivia regner seg som katolikker, og man finner Kristus-statuer og helgener overalt.

Gammel aymarastatue

... blandet med folketro ...

Den katolske troen er sterkt preget av synkretisme, og tilbedelse av helgener, Moder Jord, tradisjonelle guddommer og forfedre er vanlig.

Peruansk kvinne i tradisjonelle klær

... men de trenger Jesus

NLM arbeider for at flere i Peru og Bolivia skal bli kjent med Jesus som den eneste veien til frelse.

Ny giv i Cusco

Nybrottsarbeid kan være krevende, og noen ganger må man prøve flere ganger. I Cusco i Peru ønsker en liten gruppe unge troende å vekke til live et arbeid som har ligget brakk.

– Det er kraft i de som tror på Gud, sier Karla A. Encalada, som du møter i filmen under. – Og målet til kirken er at flere skal bli kjent med Jesus.

Vil du laste ned filmen? Klikk på papirflysymbolet for å finne link til nedlastingssiden.

Krevende nybrottsarbeid

Karla er student i Cusco, den gamle inka-hovedstaden som i dag er et av Perus mest populære reisemål – 2 millioner turister besøker byen årlig, de fleste for å besøke Machu Picchu.

Etter den spanske koloniseringen ble Cusco et sentrum for kolonimakten og spredningen av kristendommen i Andes-regionen. Men som i store deler av Sør-Amerika for øvrig, er den katolske troen for de fleste sterkt preget av synkretisme. Tradisjonell folkereligion, overtro og tilbedelse av både helgener og Moder Jord har stor innflytelse.

For et par tiår siden begynte NLM og samarbeidskirken vår, Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P), et arbeid i Cusco. Etter hvert vokste det frem en liten luthersk menighet, og flere fikk bli kjent med Jesus som den eneste veien til frelse og ble lagt til i menigheten.

Men nybrottsarbeid kan være sårbart. Etter noen år avsluttet misjonærene sine perioder eller ble plassert andre steder i landet, og for et forholdsvis lite kirkesamfunn som IEL-P ble det krevende å bære arbeidet videre. Menigheten i Cusco opplevde flere pastorbytter, og det oppsto også indre spenninger i forsamlingen. Arbeidet dabbet av, menigheten krympet og etter noen år ble det bestemt å legge ned arbeidet for en tid og leie ut kirkelokalet.

Noen av de trofaste medlemmene har de siste årene gått i en menighet et stykke utenfor byen, men denne lille flokken har beholdt brannen for å nå flere i Cusco med evangeliet. De ønsker å nå mennesker – særlig studenter og barnefamilier – der de er. Nå ønsker de å bygge opp igjen arbeidet i Cusco by, med støtte fra misjonen. Og de vil ta lærdom av hvordan det gikk forrige gang.

– Kirken var ikke sterk nok, forklarer Domingo Mamani Ito. Han er pastor i menigheten utenfor byen og står i bresjen for den nye satsingen. – Vi trenger å forandre oss, få en ny retning og gjenstarte et arbeid som er sterkt nok.

Planen er å bygge gradvis og fra bunnen av. Den danske misjonærfamilien Julie og Emil Solgaard vil nå bosette seg sentralt i Cusco, og den lille flokken troende vil etablere en husmenighet hjemme hos dem. Slik vil de komme nær menneskene i nærområdet. Målet er at menigheten over tid igjen vil vokse i både antall og modenhet, til de på nytt kan ta i bruk kirkelokalet og bli et kraftsenter for evangeliet i Cusco by.

Vil du be være med og for dem?

Utsikt over Cusco
Inkahovedstaden:Utsikt over Cusco by. Adrian Dascal - unsplash.com

Små, men ivrige kirker

NLM startet arbeid i Sør-Amerika i 1978. Etter hvert som arbeidet vokste, ble det dannet lutherske kirker i både Peru og Bolivia: Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) i Peru i 1995 og Iglesia Cristiana Evangelica Lúterana (ICEL) i Bolivia i 1997.

Kirkene vokste frem som et resultat av NLMs arbeid og er i dag våre samarbeidskirker i de to landene.

IEL-P og ICEL er små kirkesamfunn, og de har hatt flere utfordringer de siste årene. Kirker som står for en klassisk evangelisk kristen lære sliter i motbakke. Selv om den katolske kirken har en sentral plass i kulturen, er troslivet for de fleste preget av alt annet enn dogmatisk kristen tro. Folketro og hedenske tradisjoner, Moder Jord-tilbedelse og helgen- og forfedredyrking er svært utbredt. I tillegg vender mange seg til mer karismatiske kirkesamfunn, og materialismen og nye religiøse bevegelser har også grepet om seg de siste tiårene.

Samtidig har vi mange trofaste tjenere i kirkene, som legger ned en stor innsats og har et brennende ønske om at flere skal bli kjent med evangeliet og få oppleve frigjøringen i Jesus Kristus.

Mange prester, andre ansatte og frivillige medarbeidere i kirkene ofrer mye for troen sin. Vi er svært takknemlige for den trofastheten vi ser hos mange av de troende, og vi oppfordrer dere til å huske på dem i bønn. Og ikke minst er vi takknemlige for å se en gryende misjonsglød vokse frem.

Offerplass
Offerplass:Slike små alter og offerplasser kan man se mange steder i Sør-Amerika. Brit Kari Urdal

Fortsatt behov for støtte

Samarbeidskirkene våre i Bolivia og Peru er selvstendige kirker som selv tar mye ansvar for å bære arbeidet videre. Samtidig trenger de fremdeles hjelp – som fortellingen fra Cusco illustrerer. Flere av NLMs misjonærer virker derfor i ulike støtteroller inn mot kirkene.

Misjonærene er engasjert i bibelundervisning, oppfølging av pastorer, øvrig lederopplæring og rådgivning inn mot både lokalmenigheter og kirkeledelse sentralt.

Ikke minst er satsingen på det teologiske seminaret SETELA og bibelskolen CLET viktig for opplæring og utrustning av lokale kristne ledere i Sør-Amerika. På SETELA, som er eid av misjonen og ligger i Arequipa, tilbys en femårig utdannelse i teologi. Her utdannes fremtidens lutherske kirkeledere i Equador, Bolivia og Peru.

Bybilde fra Bolivia
Folkeliv:Et yrende marked i Bolivia. Espen Ottosen

Satser på barn og unge

NLM har en lang tradisjon for å legge vekt på arbeid blant barn i både det evangeliske og det diakonale arbeidet. Det er ikke minst også tilfelle i Sør-Amerika. De siste årene har også arbeid med ungdommer og familier blitt tillagt stor vekt.

For relativt små kirker kan det være en utfordring å tilpasse seg nye tider og en ny ungdomskultur, så vi satser særlig på opplæring av nye ungdomsledere.

Sammen med kirkene har vi et bredt barne- og ungdomsarbeid med fokus på disippelgjøring og trosopplæring. Blant annet har vi flere leirsteder.

Det drives også et utstrakt skolearbeid i samarbeid med kirkene. Vi støtter driften av flere skoler, blant annet den svært anerkjente Jesús Maestro i Cochabamba. I tillegg støtter vi driften av barnehager og internat for skoleelever.

Elever stiller opp.
Oppstilling:Flere hundre elever har morgenoppstilling på en skole støttet av NLM. Espen Ottosen

Hjelp til familier

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng. Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier.

Derfor har NLM og IEL-P de siste tre årene hatt et utviklingsprosjekt hvor man har vært opptatt av familiene og verdiene i samfunnet. Prosjektet er støttet av Norad, og i 2015 fikk man godkjenning for en ny prosjektperiode på fem år.

Prosjektet arrangerer en årlig familiekonferanse hvor man setter familietemaer som ekteskap, barneoppdragelse og utdanning på dagsordenen. Forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet er også viktige deler av prosjektet.

I 2018 startet NLM og ICEL også opp et lignende prosjekt, i mindre skala, i Bolivia.

Målet med familieprosjektene er å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

Bønneemner

  • Be for hovedstyrene i kirkene i Peru og Bolivia. Om hjelp til å ta gode valg og velge gode strategier for misjonssatsinger fremover.
  • Takke for utsendingene fra Norge, Danmark og Peru som står i et viktig arbeid, og be for nye satsninger i Cusco, Arequipa og blant Aymarafolket.
  • Be for det øvrige arbeidet til NLM i Bolivia og Peru og om Hans vernende hånd over misjonærene på felt.
  • Be for det teologiske seminaret SETELA i Peru. Be om at søknaden til å bli en offentlig godkjent høyskole kan bli godkjent. Be for ansatte og studenter.
  • Be for generalsekretær i ICEL Ivan Figueroa og nasjonal pastor i IELP Julian Pablo Paye, at Gud må gi dem visdom i arbeidet
  • Takk for alle nasjonale medarbeidere, for pastorer, eldster og styrer i lokalkirkene.
  • Takk for nye kristne på landsbygda i Bolivia. Be om at de må få god oppfølging og opplæring i kristen tro.

 

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Sør-Amerika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.