Gullgraverfelt Mali

Samfunnsutvikling i Vest-Afrika

I Vest-Afrika støtter Misjonssambandet arbeid som utvikler samfunn på flere måter.

 

Elfenbenskysten

Livsvilkår

Rundt halvparten av den voksne befolkningen i Elfenbenskysten kan verken lese eller skrive, og blant de fattigste er tallene enda høyere. Misjonssambandet driver et alfabetiseringskurs i samarbeid med de lokale menighetene i en av de fattigste bydelene i Abidjan og i Touba-regionen.

I forbindelse med bibelsenteret drives også et lite internat. Flere av de små landsbyene i området har svært begrenset eller ingen skoletilbud. Mange barn gir tidlig opp skolegang på grunn av mangel på trygge steder å bo hjemmefra. I tillegg er internatet relasjons- og kontaktskapende.

  

Kursing av omsorgspersoner

Elfenbenskysten er et land med en ung befolkning. Av en befolkning på 29,4 millioner er 49 % under 20 år. Mange omsorgsgivere lever under et konstant press grunnet høy fattigdom og kriminalitet, og barna blir lidende som følge av dette. Gjentatte ganger ser man også at rivalisering og sjalusi innad i familien fører til at barna blir utsatt for neglisjering, misbruk og vold.

Barneekteskap, barnearbeid, fattigdom, vold, manglende fødselsattester, mangel på rent drikkevann og mangelfull helsehjelp er noen av utfordringene som møter barn i Elfenbenskysten. 59 % av ivorianere lever i dyp fattigdom, og 37 % av gifte kvinner har inngått ekteskap før fylte atten år. Mange omsorgsgivere har selv vokst opp i familier hvor vold er utbredt, og kulturelle praksiser setter til tider barn i fare, særlig psykisk utviklingshemmede barn.

I MELCI (Misjonssambandet i Elfenbenskysten) ønsker vi å arbeide for å bedre barns oppvekstvilkår. Derfor har vi valgt å arbeide for å implementere ICDP (International Child Development Program) i Elfenbenskysten. Dette er et program rettet mot omsorgsgivere. I mindre grupper snakker man seg gjennom åtte steg for en god interaksjon med barn. Målet er å skape et fundament basert på kjærlighet og å styrke det emosjonelle båndet. Vi har også som mål å etablere låne- og sparegrupper i forlengelse av omsorgsgiverkurset, for slik å kunne hjelpe familier til å bedre sin økonomiske situasjon, samt følge opp foreldre over lengre tid.
Vi arbeider for å nå ut til samarbeidspartnere i en bydel i Abidjan, hvor MELCI allerede er etablert gjennom sin lokale kirke.

 

Mali

Arbeidet er Norad-støttet.

Utvikling av livsvilkår

I området hvor Misjonssambandet arbeider, er malinkéfolket jordbrukere. Men det graves også etter gull, noe som har ført til at store arealer dyrkbar jord er ødelagt, tusenvis av gullgravingsbrønner er dødsfeller for dyr og mennesker og elveløp tørker ut grunnet jordmasser fra gullutgraving. Skog blir hogd ned, og det oppstår stadig ressurskonflikter mellom bøndene og nomadiske husdyrholdere.

I 2017 startet Misjonssambandet et pilotprosjekt med ønske om å mobilisere lokalsamfunnet til en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Lokalbefolkningen i flere landsbyer ble mobilisert til å gjøre om gamle gullfelt til dyrkbar jord, og til å plante trær. Skogen som da ble plantet, har allerede vokst mye, og mange i lokalsamfunnet ser at areal de trodde var tapt, kan vinnes tilbake.

I 2019 ble en ny prosjektperiode på fem år startet, og prosjektet ble utvidet til også å omfatte arbeid med å renske opp tette elver for å gi vannpunkt for dyreflokker, tørketidsfiske og tørketidshagebruk. Videre satses det på opplæring for å videreutvikle jordbruket, fortsette skogplantingen og foredle og pode lokale treslag som skaper nye inntektskilder. Tradisjonelle sparegrupper får opplæring til å bli spare- og lånegrupper, og mange vitner om økt avling eller økt inntekt fra småhandel som følge av lån innad i gruppene.

Kurs i videreforedling av produkter fra jordbruk og fruktdyrking gir grobunn for utvikling av ny næring. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med en lokal organisasjon som har dyptgående innsikt i lokale sosiale strukturer. 

  

SE VIDEO: Gullfelt til besvær

    

Fakta

Budsjett: Kr 1,2 mill (Elfenbenskysten) og 1,4 mill (Mali) 

Deler av prosjektet er Norad-støttet. 

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no