Barn i Etiopia

Samfunnsutvikling i Østlige Afrika

Misjonssambandet støtter flere utviklingsprosjekter for å bedre levevilkår i Østlige Afrika.

 

Etiopia

Deler av arbeidet er Norad-støttet.

Bedre liv på landsbygda

Store deler av befolkningen på den etiopiske landsbygda lider på grunn av tørke, dårlig matvaresikkerhet og lavt utdanningsnivå. Misjonssambandet støtter flere utviklingsprosjekter i slike områder.

Vannmangel er et stort problem, og Misjonssambandet støtter arbeid med å bygge vannkilder og løfte frem viktigheten av god vannforvaltning. En annen stor utfordring er mangel på kunnskap om hygiene og ernæring, og Misjonssambandet arbeider for å øke kunnskapen på disse områdene. I tillegg arbeider vi for å forbedre forholdene for husdyr og gi god opplæring i ulike jordbruksteknikker.

Plastavfall er også et betydelig problem i flere områder der Misjonssambandet er til stede. Et annet stort problem er lavt utdanningsnivå. Vi ønsker å være med og bidra til å støtte utdanning for fattige og foreldreløse elever. Dette inkluderer et internat. I tillegg støtter vi lese- og skriveopplæring og sykurs, særlig for kvinner. Kvinnene kan også få støtte til å starte egne bedrifter.

 

Utdanning for jenter

I deler av Etiopia blir jenter nedprioritert når det gjelder utdanning. Misjonssambandet jobber for at flere jenter skal få gå på skole. Prosjektet utfordrer folks motforestillinger mot utdanning av jenter gjennom samtaler med religiøse ledere, foreldre og jentene selv. Prosjektet har som mål at jenter skal få utdannelse, slik at de kan være med og påvirke sin egen fremtid.

 

Videregående opplæring

I en by øst i Etiopia tilhører majoriteten av befolkningen en muslimsk folkegruppe. Utdanningsnivået i dette området er lavt. Misjonssambandet støtter Mekane Yesus-kirken med personell og økonomiske midler i driften av en videregående skole, i tillegg til engelskundervisning og samtalegrupper for unge kvinner. Misjonssambandet ønsker å være med på å styrke og drive en skole av høy kvalitet, som samler elever fra ulike folkegrupper til god skolegang. 

 

Kompetansebygging gjennom universitet

Ved et universitet og et universitetssykehus øst i Etiopia har Misjonssambandet utsendinger som arbeider med undervisning og kompetansebygging.

  

Kenya

Deler av arbeidet er Norad-støttet.

Kvinners rettigheter

Jenter blir ofte nedprioritert og lider under manglende utdannelse. Ved å støtte flere videregående skoler drevet av den nasjonale kirken (ELCK) vil Misjonssambandet være med på å styrke kvinners posisjon og verdi i samfunnet.

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skrive-opplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk.

Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom kurs innen sying er en også med på å bidra til at kvinnene kan få seg arbeid.

  

Livsvilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt i Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges dammer i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder. Åtte sisterner er ferdige og sikrer allerede vann til menneskene i nærområdet. Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider Misjonssambandet også med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i mange landsbyer. I tillegg jobber våre utsendinger med å bedre livsvilkårene for barn med funksjonsnedsettelse.

  

Forsoningsarbeid

Misjonssambandet ønsker å bidra til å dempe konfliktnivået i Øst-Afrika, særlig ved å bryte ned fordommer mellom kristne og muslimer i Tana fylke. Gjennom interkulturelle aktiviteter, seminarer og fredsfestivaler gir Misjonssambandet mennesker anledning til å lære om hverandre og å ha kontakt med naboer de vanligvis ikke har med å gjøre. Vi ønsker også å utruste kristne fagfolk som bor i sensitive områder til å anse seg selv som teltmakere. De møtes jevnlig i små grupper hvor de deler erfaringer, leser Bibelen og ber sammen. På den måten bygger de fellesskap i områder hvor det er vanskelig å være kristen.   

   

Fakta

Budsjett: Kr 5,2 mill (Etiopia), kr 7,4 mill (Kenya) (deler av prosjektene i begge land er Norad-støttet).

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no