Deltakere på sykkeltur i fjellandskap

TID familie

Her finner du alt du trenger å vite om TID familie, inkludert organisering, søknad, økonomi, skole og barnehage og læremål.

  

1.0 Generell del

1.1      Hva er TID familie?

1.2      Målgruppen for TID familie

1.3      Målsettingen for TID familie

1.4      Faglig innhold i TID familie

1.5      Organisering av opplæringen

1.6      Undervisningsformer

1.7      Søknad og inntak

1.8       Økonomi

1.9       Skole og barnehage

 

2.0 Læremål

            2.1       Bibelfag

            2.2       Formidling av tro i hjemmet

            2.3       Generasjoner og ungdomskultur

            2.4       Kristen hverdagsetikk

            2.5       Disippel og vitne i en medietid      

            2.6       Fellesskap og forsamling

            2.7       Misjon ute og hjemme

            2.8       Bønn og sjelesorg

            2.9       Ekteskap

 

GENERELL DEL

1.1 Hva er TID familie?

TID familie er en familiebibelskole drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Skolen er lokalisert i Kenya, Nairobi. Nærmere bestemt Misjonssambandets tomt i Karen som er hovedbase for Misjonssambandets arbeid i Øst-Afrika-regionen. Misjonssambandet arbeider i regionen under navnet Scripture Mission. Karen er en av Nairobis forsteder, som tidligere besto av gårder og jordbruksområder. Karen er oppkalt etter Karen Blixen. Området utgjorde opprinnelig hennes berømte kaffeplantasje, og Blixens hjem står fremdeles og er i dag museum.

Mange kristne familier har en travel hverdag der tiden ikke alltid strekker til slik en gjerne skulle ønske. Et steg ut av hverdagen for å se livet i Norge fra et «fugleperspektiv» kan være godt for mange. På TID familie blir det lagt til rette slik at en får bruke TID sammen og TID med Gud. Dette er en investering for livet og evigheten som vil sette spor i familien, i ekteskapet og i forholdet til Gud.

 

1.2 Målgruppen for TID familie

TID familie er rettet mot store eller små familier som ønsker en pause fra en hektisk hverdag i Norge, og som ønsker å investere tid og ressurser på relasjonen til Gud og til hverandre. Det er lagt til rette med både barnehage og skole slik at både de voksne og barna skal få mest mulig utbytte av oppholdet.  

 

1.3 Målsettingen for TID familie

Målsettingen og visjonen til TID familie er at de som kommer skal få oppleve å komme nærmere Gud og nærmere hverandre. Det er sett av tid til bibelstudie, undervisning i bibel, misjon og andre tema som er rettet mot det å være en kristen familie. Målet at familien skal være rustet til å være en aktiv kristen familie i Norge som får bety en forskjell der de bor. Vi håper at mennesker vil bli tent for å tjene der Gud har plassert dem.

 

1.4 Faglig innhold i TID familie

Bibelfag

Johannes evangelium, Apostelgjerningene, GT, personer i Bibelen, bønn, sjelesorg og troshistorie.

Andre fag

Ekteskapet, formidling av tro i hjemmet, generasjoner og formidling, disippel og vitne i en medietid, forsamling og fellesskap, kristen hverdagsetikk, kulturforståelse og relasjoner.

Praksis og misjon

En dag i uken har de voksne praksis i Kibera-, og Kawangwareslummen. Praksisen er gjennom organisasjonen, Heart to Heart, som er tilknyttet ELCK (Den evangelisk lutherske kirken i Kenya). Her hjelper vi til i ulike prosjekter som skole, matprogram, hjemmebesøk og Hiv/aids gruppe.

Det er også lagt opp til en misjonstur. Da blir gruppen delt inn i mindre enheter og hele familien reiser til områder der Misjonssambandet har hatt eller har misjonsarbeid.

 

1.5 Organisering av opplæringen

Bibelskolen varer i 3 måneder. En vanlig skoleuke består av undervisning fra mandag til fredag, onsdagene er det praksis. Hver ukedag starter med lønnkammertid fra kl. 0830 til kl. 09.00. Deretter undervisning i 6 timer a 45 minutt. Lunsj ilag med barna på skolen og resten av arbeiderne på tomten er kl. 11.30. Skoledagen ferdig kl. 14.

 

1.6 Undervisningsformer  

Det meste av undervisningen foregår i eget skolebygg omlag 100 meter fra barneskolen. Det legges vekt på variasjon i undervisningsmetodene. Veksling mellom forelesning og arbeid individuelt og i gruppe. Tavleundervisning og/eller bruk av powerpoint eller andre audiovisuelle hjelpemidler. Det er prosjektorer i klasserommet. Forelesningsnotater og andre ressurser/tips blir lagt elektronisk tilgjengelig på nett.

 

1.7 Søknad og inntak

Det er mulig å søke på TID familie fra 1. mai 1,5 år før oppstart. Familiene blir tatt inn fortløpende, men noen kriterier blir lagt til grunn utover «først til mølla prinsippet». Kriterier som; ledige hus på tomten og størrelsen av disse, kapasitet på skolen og barnehagen og helsesituasjonen til søkerne. Pr. i dag har vi plass til 7 familier på hvert kull.

 

1.8 Økonomi

Priser for TID familie 2024:

0-2 år:   gratis
3-12 år: 2750/mnd
13 +: 3850/mnd
Voksne: 13 200/mnd
Tillegg barnehage og skole: 1650/mnd

Billetter og vaksinasjoner kommer i tillegg, samt eventuelle utgifter for private reiser/aktiviteter mens dere er i Kenya.

 

Tips fra tidligere deltakere:

 • "Sett lånet på avdragsfritt et par måneder før og etter oppholdet. Kjøp flybilletter tidlig og spar feriepengene. Bruk ferie og avspaseringer i Afrika så ORDNER DET SEG!!"
 • "Oppholdet for oss kan ikke måles i penger. Det er lurt å spare, og lurt å begynne tidlig. Det er også mulig å omprioritere. Vi lot være å kjøpe ny bil, vi hadde en billigere jul og sommeren etter vi kom hjem hadde vi en rimeligere ferie."
 • "Leie ut huset og søke om lønnet studiepermisjon."

 

1.9 Skole og barnehage

For barn på barneskole vil en innlemme dem i elevflokken på NCS, den norske skolen i Kenya. Denne ligger på tomten. Ungdomsskoleelever får egen volontør. For elever som går på videregående vil det bli laget et eget opplegg i samarbeid med hjemskolen. TID familie samarbeider med NLM-barnehagene i Norge om å få ut personell for å drive barnehagen. Barna går i barnehage fra 08:15-14:00 og har lokale midt på tomta med lekeplass ved siden av. Alle barna spiser lunsj sammen med foreldrene og resten av fellesskapet på tomten.

 

Kontaktinfo

 • Epost: tid@nlm.no
 • Telefon:
  • Elisabeth Heggheim Thorsen: +254 794 251 166
  • Torfinn Thorsen: +254 796 130 313

 

2.0 LÆREMÅL

2.1    Bibelfag

Formål

Bibelen er Guds ord til oss mennesker. Målet for fagene er at vi skal få erfare hvor godt og nødvendig det er for en kristen å ta seg tid til Guds ord. Gjennom ulike tilnærminger og metoder få oppdage mer om bibelen og hva Gud gjennom den vil formidle inn i våre liv.

I bibelfagene vil vi ha fokus på Hebreerbrevet, Apostlenes gjerninger og Johannes evangelium.

 

Hovedområder:

 • Bokens historiske bakgrunn
 • Analysere bibeltekster ut ifra den tids kontekst
 • Hva sier tekstene til oss i dag, inn i våre liv?
 • Hvilke konsekvenser teksten år i vårt kristne liv?

 

Timer: 10 timer til hver bok

 

Kompetansemål:

1. Bokens historiske bakgrunn

Målet med undervisningen er at eleven skal få et innblikk i

 • bibelbokens forfatter og hvem som er mottakerne
 • hvilken kulturell og geografisk setting den er skrevet inn i
 • hvilke politiske forhold som rådet på den tiden boken ble skrevet 

 

2. Analysere bibeltekster ut ifra den tids kontekst

Målet med undervisningen er at eleven skal lære å

 • analysere teksten og kunne trekke ut viktige deler i teksten
 • finne og omtale de sentrale hendelser og temaene i teksten
 • trekke ut hovedbudskapet til teksten inn i den tids kontekst

 

3. Hva sier tekstene til oss i dag?

 Målet med undervisningen er at eleven skal oppdage

 • å bli bedre kjent med Jesus i denne teksten?
 • hva Gud ønsker å si oss gjennom denne teksten?
 • løfter teksten gir oss fra Gud?

 

4. Hvilke konsekvenser teksten får i vårt kristne liv?

Målet med undervisningen er at eleven skal tenke over

 • hva Guds løfter betyr i ens daglige liv
 • hva Guds nåde betyr for en personlig, og i møte med andre mennesker
 • hvilke konkrete steg en vil ta som et resultat av det Gud sier i teksten

                                   

2.2    Formidling av tro i hjemmet

Formål:
Faget skal først og fremst gi frimodighet til å leve som kristne familier der vi bor. Vi ønsker å gi
ny giv for trosutøvelse i hjemmet, og se muligheter og viktigheten av dette. Faget skal også
utruste til å sette en kurs for den enkelte familie hva angår å formidle tro i hjemmet.

Hovedområder:

 • Trosutvikling hos barn
 • Gudsbildeutvikling
 • Praktiske tips og triks
 • Den kristne familiens plass i samfunnet

Kompetansemål:
1. Hva kjennetegner barns trosutvikling:
Målet med undervisningen er at eleven skal kunne:

 • Gjøre greie for hvordan barn utvikler tro.
 • Ta et tilbakeblikk på egen trosutvikling.
 • Oppdage viktigheten av trosutøvelse i hjemmet.

2. Hvordan utvikler gudsbildet seg hos barn og unge:
Målet med undervisningen er at eleven skal kunne:

 • Gjøre greie for hvordan gudsbilder utvikler seg i oss. Forstå ulike faktorer.
 • Forstå sin plass som foreldre i denne utviklingen.

3. Praktiske tips:
Målet med undervisningen er at eleven skal kunne:

 • Få tips til hvordan tro kan utøves hjemme.
 • Dele egne erfaringer med hverandre.
 • Sette mål for egen familie.

4. Den kristne familiens plass i samfunnet:
Målet med undervisningen er at eleven skal kunne:

 • Reflektere over familiens plass i samfunnet.
 • Oppdage muligheter for et kristent familieliv der vi bor.

Anbefalt litteratur:
Vokse sammen – FORELDREBOKA . Redaktør: Jorunn Singstad Djupvik
Å gi plass til en annen. Lena Bergstrøm

 

2.3    Generasjoner og ungdomskultur

Formål

Faget skal gi en innføring i hva som kjennetegner de ulike generasjonene som har vært, og hvordan utviklingen har vært på dette området. Hovedvekten vil være på å forstå hvordan dagens ungdomskultur ser ut, og hva dette har å si for oss som kristne, når vi ønsker å nå en ny generasjon ungdommer med evangeliet.

 

Hovedområder:

 • Hva kjennetegner de ulike generasjonene?
 • Hvordan ser dagens ungdomsgenerasjon ut, og hva skiller dem fra tidligere generasjoner?
 • Hvordan tenker dagens ungdomsgenerasjon om kristen tro?
 • Hvordan kan vi nå dagens ungdomsgenerasjon med evangeliet?

 

Timer: 10

 

Kompetansemål:

Hva kjennetegner de ulike generasjonene?

Målet med undervisningen er at eleven skal kunne

 • bli kjent med hva som kjennetegner de 4 siste generasjonene
 • forstå utviklingen som har vært fra den ene generasjonen til den neste

 

Hvordan ser dagens ungdomsgenerasjon ut, og hva skiller dem fra tidligere generasjoner?

Målet med undervisningen er at eleven skal kunne

 • forstå hva som kjennetegner dagens ungdomsgenerasjon
 • forstå hvordan hverdagen ser ut for ungdom i dag
 • forstå hvilke kulturtrender som preger dem, og gjør at de tenker og oppfører seg som de gjør

 

Hvordan tenker dagens ungdomsgenerasjon om kristen tro?

Målet med undervisningen er at eleven skal kunne

 • bli kjent med ulike indikatorer som kan fortelle oss hva ungdom tror på
 • forstå hvordan dagens ungdom forholder seg til og tenker om kristen tro

 

Hvordan kan vi nå dagens ungdomsgenerasjon med evangeliet?

Målet med undervisningen er at eleven skal kunne

 • reflektere over hvordan kristen tro kan formidles på en god måte til dagens ungdomsgenerasjon
 • forstå både egne og ungdommers tanker rundt relasjonen mellom yngre og eldre
 • reflektere over hvilke egenskaper som er viktige i kristent ungdomsarbeid
 • finne ut på hvilke måter man kan starte opp eller engasjere seg i kristent ungdomsarbeid

 

2.4    Kristen hverdagsetikk

Formål
Faget handler om hva det vil si å etterleve Guds vilje i våre liv. I hundrevis av år har kristen tro
og tenkning preget Norge, men økt sekularisering har ført til at kristne standpunkter i mange
spørsmål er blitt omstridt. Derfor blir det viktig å gjennomtenke hva Bibelen har så si oss om
kristen livsstil i vår tid.

Hovedområder:

 • Hva er typisk for kristen etikk?
 • Forholdet mellom Bibelen, fornuften og samvittigheten.
 • Et kristent perspektiv på menneskeverd.
 • Å tenke kristent om seksualitet og samliv.
 • Vårt forhold til penger, forbruk og givertjeneste.


Omfang: 10 timer


Kompetansemål:

 

Å kjenne sentrale bibelske tekster om etiske temaer
Undervisningen har som mål å la elevene bli kjent med – og utfordret av – sentrale tekster om
menneskeverd, samliv og seksualitet og penger og givertjeneste.

Å skape bevissthet om likheter og forskjeller mellom kristen etikk og allmenn etikk.
Undervisningen har som mål å:

 • Identifisere hva som kjennetegner allmenn etisk tenkning.
 • Gjennomtenke hvilke etiske prinsipper som ligger til grunn for kristen etikk.

Å gjennomtenke utfordringene ved å leve et radikalt kristenliv
Undervisningen har som mål å gi elevene hjelp til å tenke gjennom hva det vil si å leve som
helhjertede kristne i vår tid.

 

2.5    Disippel og vitne i en medietid  

Formål
Faget gir en innføring i hvordan vår tids mediemangfold både gir utfordringer og muligheter for livet som disippel og vitne i hverdagen. Hva vil det si å være «i verden», ikke «av verden» men «sendt til verden» (Joh 17) i vår globale mediekultur?

 

Hovedområder:

Misjon i 3D:

«Bære vitnesbyrd om Jesus Kristus og alt han lærte

 • blant alle folk
 • på alle samfunnsområder
 • på idéenes område

Misjonalt ansvar i en medietid:

 • mediebevisstgjøring
 • medienærvær
 • mediemisjon

Mediebevisstgjøring i fokus:

 • på det personlige plan
 • på familiearenaen
 • på menighetsarenaen

 

Omfang: 10-12 timer

 

Kompetansemål:

Etter å ha arbeidet med dette fagområdet, skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kjennskap til det utvidede misjonsbegrepet
 • kjennskap til det tredelte medieengasjementet
 • kjennskap til «dobbel lytting» og livssynsanalyse som perspektiv
 • kjennskap til nyhets- og underholdningsmedienes rolle som formidlere av livssyn
 • kjennskap til kristen tro som troverdig og relevant i møte med livssynsmangfoldet

Ferdigheter

 • reflektere over det utvidede misjonsbegrepets relevans i egen livssituasjon
 • anvende et enkelt analyseverktøy for å finne spor av livssyn i aktuelle mediebudskap
 • finne tilknytningspunkt og spenningspunkt i mediebudskapene i forhold til Bibelens budskap
 • begrunne kristen tro som sann og aktuell 

Holdninger

 • personlig engasjement i møte med det utvidede misjonsbegrepet
 • grunnleggende ydmykhet i møte med Bibelens tekster
 • respekt for samtidens medietekster 
 • frimodighet som disippel og vitne 

 

Anbefalte nettressurser

www.SnakkOmTro.no - www.EngagingMedia.info - http://larsdahle.no/acts-17/

www.damaris.no/skole/grs og www.damaris.no/skole/vgs

 

2.6    Fellesskap og forsamling

Formål

Faget skal gi en innføring i hva et kristent fellesskap og hva menighet er. Videre skal faget gi innføring i viktige elementer og premisser for å bygge og lede en menighet.

Formålet er at studentene på TID familie skal være i stand til å delta med sin utrustning slik at fellesskapet vinner nye mennesker og disippelgjøre dem.

Vi er ikke kirke som driver misjon, men vi driver misjon – derfor er vi kirke. Michael Frost

 

Hovedområder:

 • Hva og hvem er menigheten?
 • Tjeneste og nådegaver
 • Smågrupper
 • Disippelgjøring
 • Det første først, om åndelig liv

 

Omfang: 10 timer

 

Kompetansemål:

Hva og hvem er menigheten?

Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for hvem og hva menigheten er
 • reflektere over gudsbildets betydning av forståelsen av hva menigheten er

 

Tjeneste og nådegaver

Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede de ulike tjenestene
 • forståelse av ulik personlighet
 • kunne reflektere over de ulike tjenestenes betydning
 • ha en klarere tanke om egen rolle, styrke og begrensning

 

Smågrupper

Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for smågruppenes nødvendighet i et større fellesskap
 • kunne starte og lede en smågruppe
 • kjenne til nyttige ressurser i smågruppearbeidet
 • kjenne til ulike typer smågrupper

 

Disippelgjøring

Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for hva disippelgjøringen er
 • ha en forståelse av stegene i en disippelgjøringsprosess
 • få hjelp til å ta et steg videre i å leve et autentisk disippelliv

 

Det første først, om åndelig liv

Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for betydningen av livsrytme med sabbat, arbeid og hvile
 • legge en realistisk plan for å leve et liv i balanse

 

2.7    Misjon ute og hjemme

Formål
Målsettingen til faget Misjon og praksis er å skape engasjement for misjonsarbeid generelt og gi
inpirasjon og ideer til hvordan en kan leve som en kristen misjonerende familie. Gjennom
undervisning, praksis og misjonstur skal faget gi både en praktisk og teoretisk tilnærming til
misjon. Faget gir et innblikk i Misjonssambandets historie og hvordan misjonsarbeidet i Misjonssambandet er organisert i
dag, med størst fokus på Øst Afrika.


Hovedområder

 • Innføring i misjon
 • Praksis
 • Misjonstur
 • Misjon på hjemmebane

Omfang: 10 timer

Innføring i misjon
Målet med undervisningen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvorfor en driver misjon med utgangpunkt i bibelen
 • kjenne til Misjonssambandets misjonsstrategi og historie
 • vite noe om utfordringene misjonsarbeidet står i i dag

Praksis
Målet med praksisen er at eleven skal

 • hjelpe til med skole-, helse- og matprosjekt i Kawangware- og Kiberaslummen
 • planlegge og gjennomføre kristne aktiviteter på tomta
 • besøke ulike lutherske kirker i området rundt Nairobi

Misjonstur
Misjonsturen er en 5- dagers tur for hele familien. Turen går til ulike områder i Kenya der Misjonssambandet
har eller har hatt arbeid. Misjonsturen har som mål at familiene skal få

 

 • oppleve misjonsarbeid i praksis
 • møte utsendinger og nasjonale kristne i Kenya
 • økt misjonsengasjement

 

Misjon på hjemmebane
Målet med undervisningen er at eleven skal kunne

 

 • tenke over egne muligheter til å dele tro i hverdagen
 • tjene som familie der en bor

 

2.8    Bønn og sjelesorg

Formål
Formålet er at elevene skal lære om bønnens betydning i det kristne livet og få hjelp til et aktivt
bønneliv både i fellesskap og alene. Det vil også gi grunnlag for å kunne gi kristen sjelesorg.

Hovedområder:

 • Troshistorie
 • Kristen bønn
 • Kristen sjelesorg
 • Sjelesørgeriske utfordringer

 

Omfang: 15 timer

Kompetansemål:

Troshistorie
Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • reflektere over egen troshistorie og hva som har påvirket den
 • se på sin egen troshistorie ut ifra temaer som bønn, gudsbilde, selvbilde, kall og ledelse,
 • åndens frukt, det vonde i livet, skuffelse og å være Guds barn
 • jobbe med formidlinga av egen tro til andre


Kristen bønn
Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for hva kristen bønn er
 • reflektere over og drøfte ulike bønnepraksiser
 • reflektere over bønnens plass i det kristne livet
 • reflektere over Den Hellige Ånds plass i bønnelivet – trøster, talsmann og utruster for
  kristenlivet


Kristen sjelesorg
Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for hva kristen sjelesorg er
 • bruke kristen sjelesorg i møte med andre


Sjelesørgeriske utfordringer
Mål for undervisningen er at eleven skal kunne

 • reflektere over sjelesørgeriske utfordringer
 • gjøre rede for relevante temaer innenfor psykisk helse, som psykiske lidelser, depresjon,
  angst, spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforebyggende arbeid
 • drøfte spørsmål knyttet til seksualitet og overgrep
 • gjøre rede for problemstillinger knyttet til sorgreaksjoner

 

2.9    Ekteskap

Formål

Faget skal gi innføring i Bibelens syn på ekteskapet. Videre skal det gi innføring i viktige tema som fundament og grunnmur for det trygge og gode samliv. Formålet er at studentene skal få et «helhjertet engasjement» for ekteskapet innstiftet av Gud. Studenten skal arbeide med og utvikle eget liv/samliv, og forstå viktigheten av ekteskapet som institusjon i samfunnet. En skal og kunne være en ressurs og talsmann for ekteskapet i sitt nærmiljø og sitt kristne fellesskap. Ekteskapet: en absurd oppfinnelse som kun kan eksistere ved Guds uendelige nåde. Gabriel Garcia Marquez

 

Hovedområder

 • Bibelens skaperordning for mann og kvinne
 • Kunsten å kommunisere
 • Livshistoriens betydning for ekteskapet
 • Nærhet og Seksualitet
 • Tilgivelsens kraft. Forsoning

 

Omfang: 18 timer

 

Kompetansemål

Ha innsikt i og forståelse for ekteskapets verdi og muligheter. Ha forståelse for egen rolle for at samlivet og familien skal fungere godt sammen.

Studenten skal kunne reflektere rundt hovedtemaene og få en selvinnsikt i egen

 

Bibelens skaperordning for mann og kvinne

Mål for undervisningen er at studenten skal kunne;

 • gjøre rede for Bibelens skaperordning
 • reflektere over ekteskapet som en gave fra Gud
 • reflektere over og arbeide med egen utvikling og rolle i ekteskapet
 • innsikt i, og arbeide med, hva det vil si å ha Gud som sentrum i ekteskapet

 

Kunsten å kommunisere

Mål for undervisningen er at studenten skal kunne:

 • gjøre rede kommunikasjonens betydning i relasjoner
 • reflektere over viktigheten av å lytte
 • reflektere over og bli oppmerksom på egen kommunikasjonsmetode
 • ha forståelse for emosjonenes betydning i kommunikasjon

 

Livshistoriens betydning for ekteskapet

Mål for undervisningen er at studenten skal kunne:

 • gjøre rede for livshistoriens betydning i ekteskapet
 • reflektere over egen livshistorie
 • reflektere over livshistoriens påvirkning for samlivet
 • reflektere over foreldres og svigerforeldres innvirkning på ekteskapet

 

Nærhet og seksualitet

Mål for undervisningen er at studenten skal kunne:

 • gjøre rede for Bibelens syn på seksualitet
 • reflektere over egne holdninger og behov
 • ha innsikt i menns og kvinners seksualitet
 • innsikt i nærhetens betydning for et godt og trygt seksualliv

 

Tilgivelsens kraft. Forsoning

Mål for undervisningen er at studenten skal kunne:

 • gjøre rede for tilgivelsens plass i Bibelen
 • gjøre rede for hva tilgivelse er
  • ha innsikt i hva praktisering av tilgivelse kan føre til i ekteskapet