Fra møte i Tacna Peru 2017

Gledelige regnskapstall

Regnskapstallene for Region Sørvest for årets åtte første måneder foreligger nå. De gir grunn til både glede og takknemlighet.

Dette året er preget av koronaepidemien, noe som også gjelder regnskapet for regionen. Men per 31. august kan vi melde om en markert økning i bidraget til hovedkassen.

Gaveinntektene er per 31.08 på kr.25,6 millioner, noe som kun er kr.300.000,- lavere enn til samme tid i fjor (tallene er avrundet). Når vi vet at møtevirksomheten lå nede i flere uker i vår, og har vært noe redusert etter det, er disse tallene veldig oppmuntrende. Samlede driftsinntekter var på kr.27,7 millioner, mot kr.28,4 i fjor.

Utgiftene per 31.08 var på kr.11,7 millioner, mot 14,0 i fjor. En viktig grunn til nedgangen, er lavere lønnsutgifter grunnet permitteringer. Men også andre driftsutgifter er redusert, mye grunnet lavere aktivitet. Samlet gir dette et regionsbidrag til hovedkassen på kr.15.987.161 mot kr.14.540.520 i fjor til samme tid. Det grunn til å rette en varm takk til hver enkelt misjonsvenn for troskap og giverglede til misjonens store sak, «Verden for Kristus».

Så ser vi av reiseruta at det blir noe færre møter i høst. I tillegg blir mange julemesser avlyst eller redusert. Det gjør at vi er svært spente på hvordan avslutningen av året blir.

Gjenbruksbutikkene måtte stenge en periode i vår på grunn av pandemien. Det har ført til lavere overføringer fra butikkene, men salget har tatt seg godt opp i sommer og ut over høsten, så nedgangen i overføringene fra butikkene i forhold til samme tid i fjor, er ikke lenger så stor. (kr.3,2 millioner i år mot 3,8 i fjor)