To menn har bibelstudium over internett

Dette betyr korona for NLMs arbeid

Bekjempelsen av koronaviruset har satt sitt preg på hele Norge i snart et år. Her følger en oppdatert gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona.

NB! NLMs smittevernsveiledere finner du her.

Oppdatert 15.04.2021:

NLM har arbeidet med å håndtere koronasituasjonen siden vi satte beredskap 3. mars 2020. Det er generalsekretær som beslutter tiltak. Vi er avhengig av godt samarbeid med alle og ber om at både ansatte og frivillige følger tiltakene som til enhver tid er gjeldende.

Etter hvert som tiden går er det viktig at alle opprettholder de gode rutinene. Ved å følge myndighetenes råd kan vi bidra til å skjerme både sårbare grupper og samfunnskritiske funksjoner. Derfor vil vi rette oss etter både råd og retningslinjer. Vi understreker viktigheten av at gjeldende råd om karantene og eventuelt isolasjon følges.

Så følger NLM situasjonen tett og har daglig kontakt med regioner, institusjoner og misjonsfelt for løpende vurderinger.

 

Hold fast på god hygiene

Vi vil starte med å understreke viktigheten av god håndhygiene. Ved våre institusjoner, kontorer og forsamlingslokaler ber vi om at det settes ut synlige dispensere med antibac ved inngangsdørene, i tillegg til at plakater om smittevern henges opp.

Vi ber også alle utøve god hosteetikette. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. I tillegg ber myndighetene alle avstå fra å klemme eller håndhilse.

 

Vurderinger av arrangementer/leirer/samlinger

Regjeringen starter nå gjenåpningen med å presentere første trinn. De nye reglene legger til rette for inntil 100 personer når alle sitter på fast tilviste plasser. Det gis noen lettelser for barn og unge under 20 år. For samlinger for voksne er det ingen endringer i minstekravet til avstand mellom deltakerne: Fortsatt er det hovedregelen om minsteavstand på en meter fra skulder til skulder som gjelder. Avstandskravet gjelder i alle retninger.

De nye reglene legger til rette for gudstjenester innendørs med inntil 100 personer når alle sitter på faste tilviste plasser. For arrangementer uten faste tilviste plasser er grensen fortsatt 10 personer. Utendørs kan man samle 200 personer generelt og inntil 600 personer samtidig dersom forsamlingen sitter på fast tilviste plasser og er organisert i grupper på inntil 200 personer som gruppevis holdes adskilt med minimum 2 meter under hele arrangementet.

I en rekke kommuner vil det på grunn av smittesituasjonen være strengere smittetiltak. Det er derfor svært viktig å følge med på tiltak i egen kommune.

 

Definisjoner:

Regjeringen fastholder anbefalingen om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra ulike kommuner. Dette er et råd som må vurderes i hvert tilfelle utfra lokale forhold og lokal smittesituasjon. Rådet har en tofoldig adresse:

  1. Arrangører som henvender seg til et publikum utover kommunegrensen med sitt arrangement, bør avlyse eller utsette arrangementet.
  2. Enkeltindivider bør unnlate å krysse kommunegrensen for å delta på et arrangement.

Anbefalingene gjelder deltakelse på arrangementer og ikke reise for å utføre tjeneste som ansatt. Dette er definert som nødvendig reise og omfattes ikke av anbefalingen.

Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner og beslutte avlysning eller utsettelse. Dette er til syvende og sist en skjønnsvurdering ettersom det ikke er regulert gjennom Covid-19-forskriften.

Det er eksempler på forsamlinger som er lokalisert i nærheten av en kommunegrense og hvor de fleste potensielle deltakere faktisk er bosatt i nabokommunen.

Merk at enkelte kommuner kan innføre forbud mot å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement.

Anbefalingene gjelder deltakelse på arrangementer og ikke reise for å utføre tjeneste som ansatt. Dette er definert som nødvendig reise og omfattes ikke av anbefalingen.

For at slike samlinger kan gjennomføres, må NLMs smittevernveileder for slike samlinger legges til grunn (merk særlig at oppmøte må registreres med navn og telefonnummer for samtlige som deltar, og at tilstrekkelig plass til å overholde krav om avstand overstyrer tillatt maksimumsantall).

Vær også obs på at for aktiviteter på f.eks. leir, der fysisk nærhet eller berøring er nødvendig for gjennomføring, gjelder egne regler. De er beskrevet i smittevernsveilederne.

 

Kontor vs. hjemmekontor

Som en følge av skjerpede tiltak er hjemmekontor hovedregel for alle ansatte som har praktisk mulighet til dette. For dem som av praktiske grunner ikke kan arbeide fast hjemmefra, for eksempel hvis man er avhengig av utstyr og fasiliteter skal oppmøte på kontor avklares, evt dokumenteres, med nærmeste leder.

Det skal også begrenses til det nødvendige med å ta inn gjester på kontor og møterom.

Har du forkjølelse under utvikling skal du uansett oppholde deg hjemme og jobbe derifra. Kontakt din nærmeste leder. Dersom du blir syk, meld fra til leder og følg vanlige regler for egenmelding og sykemelding (se personalhåndbok). Testing bør skje raskt ved mistanke om smittetilfeller. Karantene- og isolasjonsbestemmelser skal følges.

Vi oppfordrer også til bruk av de digitale møteverktøy som allerede eksisterer.

 

Vurderinger av reiser

UD fraråder alle reiser utenlands (til både «grønne» og «røde» land) som ikke er strengt nødvendig.

Arbeidsreiser innenlands som er nødvendige kan gjennomføres. Dette avklares med nærmeste leder. Det oppfordres til at alle møter og samlinger vurderes om de er strengt nødvendig at må skje fysisk og at de skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for samfunnet.

 

Gjør løpende vurderinger

Disse tiltakene gjelder inntil videre. Endringer kan skje raskt ut fra ny informasjon og retningslinjer som blir gitt fra det offentlige. Vi vil følge situasjonen tett og kommer tilbake med oppdaterte råd og vurderinger etter hvert som situasjonen utvikler seg.