Eldre japansk kvinne

Viktigheten av flergenerasjons-innflytelse

Min 79 år gamle venninne stiller opp for barna i menigheten hver søndag morgen. Hun gir dem mye, men får minst like mye tilbake.

ENGLISH VERSION BELOW.

Det sies at det trengs en landsby for å oppdra et barn. Som kristne er det den lokale menigheten, som et lem på Kristi legeme, som er landsbyen. Bibelen sier:

Bruk ikke harde ord mot en eldre mann, men forman ham som en far. Forman unge menn som brødre, eldre kvinner som mødre og unge kvinner som søstre, i all renhet. (1 Tim 5,1-2)

I år har jeg født et barn her i Japan. Det kan være skummelt å innse at Gud har betrodd mannen min og meg ansvaret for å oppdra dette barnet til å kjenne ham. Dermed har jeg tenkt en del på hvordan vi på best mulig måte kan gjøre dette hjemme som familie – men også på hvordan menighetsfamilien kan hjelpe.

  

Ivrer for de yngste

I menigheten der vi har tjenesten vår, i Yonago, holdes barnegudstjenesten før gudstjenesten for voksne. Nå som jeg har måttet tilpasse meg å ha en baby i hus, har en japansk venninne som bor i nærheten vært så snill at hun kjører meg til kirken de dagene jeg ikke kan ta sykkelen, slik at jeg kan hjelpe til under barnegudstjenesten.

Barneopplegget er delt inn i to aldersgrupper: 1-6 år og 7-12 år. Den japanske venninnen min er 79, og hun hjelper til med de yngre barna. Jeg har ikke tatt feil, altså – hun er virkelig 79. Den iveren hun har for å hjelpe disse små barna til å bli kjent med Jesus både inspirerer og smitter over på meg! Og hun er ikke alene. De frivillige på barnegudstjenesten er i alle aldre og livssituasjoner.

  

Gir og får så mye

En morgen vi var på vei til kirken, spurte jeg venninnen min hva hun tenkte om viktigheten av innflytelse på tvers av generasjoner i menigheten. Svaret hennes var at ja, hun gir av tiden sin hver søndag morgen for å hjelpe til, men hun får så mye glede tilbake fra barna.

Det er dette som er så vakkert med kirken, hvor vi alle både gir og får. Når vi følger Jesus, mottar vi mye mer enn vi noensinne kan gi. Flergenerasjons-innflytelse er ikke noe man ser så ofte – men det er mye vi kan lære fra hverandre i ulike livsfaser.

  

Lærer fra alle generasjoner

«Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» (Matt 18,3-4)

De små barna har lært meg å leve i nuet og ikke bekymre meg for fremtiden.

«Lytt til råd og ta imot formaning, så blir du vis til slutt.» (Ordsp 19,20)

De eldre har gitt meg så mye visdom fra alt de har opplevd gjennom livets ulike sesonger.

«Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.» (Joh 17,22-23)

Jesus selv ba om enhet i kirken på tvers av generasjoner, slik at vi kan være vitner om Kristi kjærlighet og sannhet for dem som fortsatt ikke har mottatt frelsen. Mange barn som kommer på barnegudstjenestene kommer fra ikke-kristne familier. Det er både kraftfullt og viktig at de får se at det finnes kristne i alle aldre. At det er kristne som eksemplifiserer Kristi kjærlighet og sannhet, særlig i et land som fortsatt regnes som unådd.

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Joh 13,34-35)

Be gjerne for oss som er utsendinger, og for de japanske kristne, om at vi kan få vise Guds hjerte til ikke-troende uansett hvilken alder eller livsfase vi er i.

  

ENGLISH VERSION

The Importance of Multigenerational Influence

They say it takes a village to raise a child. As Christians, we can see that our village is our local church which is part of the body of Christ. In the Bible it says; 

Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity.

1 Timothy 5:1-2

This year I have given birth to a baby in Japan. The realization that God has entrusted my husband and I as parents to raise this child to know Him can be daunting. It has got me thinking more about how we can do this best in our family in our home, but also how can our church family help too? 

At the church we serve at in Yonago, Japan their children’s service is held before the adult service. In adjusting to having an infant in the house, and on the days I cannot ride my bicycle to church, my Japanese friend who lives nearby kindly drives me to church to serve at the children’s service. 

The children’s program is split into two age ranges; 1- 6 years old and 7-12 years old. This Japanese friend is 79 years old and she helps with the younger children. I have not mistaken her age, she really is 79 years old. The zeal she has to help these little children come to know Jesus is contagious and inspirational! She is not alone. The volunteers serving in the children’s service are from across the age span and in various life situations. 

I asked my Japanese friend about her thoughts on the importance of multigenerational influence within the church, whilst on our way to church one morning. Why, at her age would she volunteer at children’s church? Her response was that yes, she gives her time every Sunday morning to help, but she receives such happiness from the children themselves. 

This is the beauty of church where we all give and receive. In following Jesus, we receive much more than what we can ever give. Multigenerational influence within the church is something that can be rare to find. There is much we can learn from each other in various stages of life. 

And he said: “Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven.”

Matthew 18:3-4

The young children have taught me to be in the present and not worry about the future.

Listen to advice and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise.

Proverbs 19:20

The elderly has given me such wisdom from their experiences in various seasons of life.

I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one I in them and you in me so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me.

John 17:22-23

Jesus Himself prayed for unity of the church across the age span, so that we can be a witness of Christ’s love and truth to those who are yet to receive salvation. Many children that attend the children’s service come from non-christian families. It is powerful and important for them to see that there are Christians across a range of ages. That there are Christians to be an example of Christ’s love and truth, especially in a nation that is still considered an unreached people group. 

A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.

John 13:34-35

Please pray for us missionaries and the Japanese Christians to show God’s heart to non-believers no matter our age or stage of life. 

Caroline Thorsen

Caroline Thorsen

Utsending