Åpen bok

Redegjørelse om Åpenhetsloven 2022

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) org.nr. 938 679 177

  

Virksomhetens art

Åpenhetsloven er en ny lov som Stortinget har vedtatt. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetsloven skal bidra til at risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter både i Norge og resten av verden blir redusert. Det skjer gjennom at vi må gjøre rede for hvordan organisasjonen og de vi kjøper varer og tjenester fra forholder seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.

Norsk Luthersk Misjonssamband er gjennom Åpenhetsloven forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurdering av både egen virksomhet og av våre leverandørers virksomhet. Det skal publiseres en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger på Misjonssambandets nettside med frist 30. juni hvert år.

Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet) er en forening som har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil Misjonssambandet forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjonen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil utdanne og sende misjonærer fra Norge, samt utdanne nasjonale medarbeidere på misjonsfeltene.

Misjonssambandet driver arbeid i Indonesia, Japan, Kinaregionen, Mongolia, Sentral-Asia, Midtøsten, Etiopia, Nord-Afrika, Vest-Afrika, Øst-Afrika og Sør-Amerika. Det internasjonale arbeidet er innenfor både helse, bistand/diakoni, utdanning, evangelisering/menighetsarbeid og bibeloversettelse. Mediearbeid drives i både inn- og utland. Det nasjonale arbeidet er organisert i 7 regioner; Øst, Sør, Sørvest, Vest, Nordvest, Midt-Norge og Nord, hvor bærebjelken er arbeidet i de store og de mindre misjonsfellesskapene. Misjonslag, foreninger og forsamlinger er innmeldt i de respektive regionene, totalt 1701 fellesskap i 2022 (1708 i 2021). I tillegg eier og driver NLM en rekke leirsteder, barnehager, skoler, gjenbruksbutikker, samt nærmiljøsentra og radioer.

Misjonssambandets hovedkontor er lokalisert i Sinsenveien 25, 0572 Oslo.

 

Personaloppfølging

Personaloppføling: Vi har en systematisk oppfølging via personalsystemet. I prøvetiden skal det gjennomføres 4 samtaler mellom den nyansatte og nærmeste leder. Medarbeidersamtaler gjennomføres en gang i året.

Vi har lederopplæringsprogram som er samlingsbaserte kursdager fem ganger i året. Her inngår også opplæring i personaloppfølging, ordninger og andre temaer knyttet til ledelse.

Avlønning er basert på utdannelsesgrad: Vi utarbeider årlige lønnsrammer etter lønnsforhandlinger og plasserer ansatte i lønnsramme, basert på stillingstype, utdannelse og ansiennitet.

Ikke diskriminering – Bevisst på diskrimineringsloven både i rekrutteringsprosesser og i arbeidshverdagen. Loven fremgår også i personal- og lederhåndboken. I henhold til §13-3 har NLM som trossamfunn unntak fra forbudet mot diskriminering i forhold som er nødvendige for utøvelse av arbeid eller yrke. Organisasjonen tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing og trakassering.

Ordninger for våre ansatte i Norge og Utland – vi har personalhåndbøker som ivaretar lovverk og sikrer ordninger for våre ansatte.

For lokalt ansatte utenlands følger vi det enkelte lands lover og ordninger. I de fleste land er det stedlig representant som har et særlig ansvar for våre nasjonalt ansatte.

Varslingsrutiner. Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Vi har mot til å varsle. Ledelsen skal ivareta den som varsler, og ta ansvar for at kritikkverdige forhold blir rettet opp. Den som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse. Vi har varslingsrutiner for våre ansatte som ligger tilgjengelig i HMS håndboken. Det foreligger også varslingsrutiner for frivillige i organisasjonen som er publisert på organisasjonens hjemmeside.

Personalverdier: Organisasjonen har gjennom en prosess hvor ansatte var involvert stemt frem fire personalverdier som gjelder for alle ansatte. (Se verdiplakat vedlagt) Vi har fokus på og anvender personalverdiene i organisasjonen.

Avtaler/ordninger vi har: Vi har både personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok som årlig gjennomgås og oppdateres. Vi har beredskapsplaner i både Norge og Utland. Vi har retningslinjer for arbeidstid som er forhandlet mellom organisasjonen og organisasjonens medarbeiderforening.

Signert arbeidsavtale iht. lovverkets innholdskrav.

Arbeidsreglementet som den ansatte gjennomgår og signerer på:

  • taushetsplikt
  • personvernerklæring
  • retningslinjer for datadisiplin
  • avtale om informasjonsbehandling
  • sikkerhetshåndbok
  • informasjonssikkerhet
  • retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser

Misjonssambandet vil sette sammen en ressursgruppe som på tvers av avdelinger vil følge opp saker der det er avdekket negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Oppfølgingen kan bestå av dialogmøter med ledere og ansatte, besøk hos virksomheten, krav om fremdriftsplan/dokumentasjon på endring m.m.

 

Ansvarlig innkjøpspraksis

Misjonssambandet har et stort og variert tilbud av tjenester og arrangementer, samt innkjøpsavtaler for varer og tjenester. Vi ser en mulighet til å bidra til en positiv utvikling i leverandørkjedene. Med bakgrunn i dette ønsker vi å arbeide med prinsipper og krav til vår egen virksomhet. I hovedsak gjelder dette forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, innkjøp av matvarer og generelle driftskostnader.

Misjonssambandet anser ansvarlig innkjøpspraksis som et viktig virkemiddel i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. KNIF som er en aktør som tilpasser vår innkjøpspraksis og gir råd til oss medlemmer som bruker innkjøpsavtalene, slik at vi styrker, og ikke undergraver leverandørenes mulighet til å levere etter kravene som stilles for å sikre gode forhold for mennesker, sosiale forhold og miljø.

Misjonssambandet ønsker å prioritere leverandører som viser sørlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, sosiale forhold og miljø i leverandørkjeden. Gjennom KNIF stilles det en rekke minimumskrav til våre leverandører og samarbeidspartnere som ligger til grunn for vår dialog med leverandørene.

I selskaper hvor Misjonssambandet har aksjemajoritet vil vi arbeide for egne strategier og handlingsplaner for bærekraft.

 

Gjennomføre aktsomhetsvurderinger

Som medeier i KNIF (medlem av Etisk handel Norge) vil vi jobbe med aktsomhetsvurderinger for en bærekraftig forretningspraksis. Det vil si på sikt at vi gjør egne risikokartlegginger hvor minstestandarden som vi selv ønsker å følge og som vi setter som minstekrav til leverandører og samarbeidspartnere er utdypet i «retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører til KNIF» Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Dette dekker tvangsarbeid/slavearbeid, fagorganisering og kollektive forhandlinger, barnearbeid, diskriminering, dårlig behandling, HMS, lønn, arbeidstid, regulære ansettelser, marginaliserte befolkningsgrupper, miljø, korrupsjon og systemer for oppfølging.

 

Antikorrupsjon

Misjonssambandet, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, arrangement eller leverandører.

Antikorrupsjon i leverandørkjedene er noe som skal følges opp i vårt arbeid med aktsomhetsbetraktninger, risikovurdering av og dialog med leverandører og samarbeidspartnere.

   

Hovedstyret i Misjonssambandet bekrefter med dette å ha mottatt og lest innholdet i dokumentet som danner grunnlaget for vår rapport.

   

Rapport på åpenhetsloven 2022

Digital signering ligger vedlagt.

Gunnar Bråthen                 Generalsekretær

Knut Espeland                   Styreleder

Raymond Bjuland              Nestleder

Robert Mulelid                   Styremedlem

Paul Reidar Odeh               Styremedlem

Håvard Måseide                 Styremedlem

Temesgen Shibru Galla      Styremedlem

Lars Stensland                    Styremedlem

Helge Nordheim                 1 varamedlem

 

Filer:

REDEGJØRELSEN SOM SIGNERT PDF

MISJONSSAMBANDETS VERDIPLAKAT