Fargerike bølger

Før – Underveis – Etter

«Før – underveis – etter» er et opplærings- og oppfølgingsprogram for Misjonssambandets nåværende utsendinger og deres barn. Målet mer å utruste utsendinger og barn i tematikk knyttet til overganger, oppvekst i utlandet og Third Culture Kids (TCK).

Misjonssambandet har i hele sin historie sendt ut familier til tjeneste i mange ulike land i verden. I de senere årene har vi sett at det har blitt gjort for lite knyttet til opplæring, oppfølging og debrifing av barn og voksne som reiser ut. Temaet har vært berørt på kurs for utsendinger ved oppstart og avslutning, men utover det har det hatt lite fokus. Misjonssambandet ønsker nå å gjøre noe med dette, og har derfor utarbeidet et helhetlig opplærings og oppfølgingsprogram for å ivareta både barn og voksne.

«Før – underveis – etter» er et opplærings- og oppfølgingsprogram for Misjonssambandets utsendinger og deres barn. Målet med programmet er å utruste utsendinger og barn i tematikk knyttet til overganger, oppvekst i utlandet og Third Culture Kids (TCK). Også utsendinger som reiser ut uten barn deltar på samlinger, i opplæring og oppfølging.

    

FØR

Før handler om det som skjer før utreise og tar for seg tema som opplæring og forberedelse for barn og voksne.

  

FØR-samling

Hvert år arrangerer Misjonssambandet en samling for nye utsendinger. Både voksne og barn deltar på samlingen og får undervisning både hver for seg og samlet. Samlingen arrangeres på våren før utreise. Dette for at utsendingene skal få tips og råd som de kan ta med seg i oppbrudds-fasen før de skal reise. Målet er å skape bevissthet rundt hva overgangen med oppbrudd, reise og nyetablering og det å leve i et annet land kan gjøre med både barn og voksne. Vi gir også deltakerne redskaper som kan benyttes i denne prosessen.

Før-helgen inngår som en del av GIST – utreisekurset for utsendinger i Misjonssambandet. For barna blir noe av undervisningen holdt når foreldrene er samlet til GIST-kurset rett før utreise.

Opplegget på Før-helgen er en blanding av undervisning og øvelser for deltakerne. Det blir gitt tid til refleksjon individuelt og i grupper.

    

Samtaler med barn

Før utreise gjennomføres det samtale med alle barn som skal være med foreldrene ut. Som regel gjennomføres det en samtale med søskenflokker samlet, men vi tilrettelegger for individuelle samtaler dersom barnet eller ungdommen ønsker det. Det er alltid to personer fra Misjonssambandet til stede i samtalene.

Målet med samtalen er at barnet er aktiv deltager i samtalen og den voksne lytter til barnets opplevelse av prosessen knyttet til flytting og får deres tanker og perspektiver på det som skal skje. Foreldrene er normalt ikke til stede på disse samtalene, men de får en muntlig oppsummering etter samtalen, og de får tilsendt en oppsummering fra samtalen i etterkant.

Samtalen lagres i vårt arkiv og vil være tilgjengelig i barnets levetid. Dersom det kommer frem noe som må følges opp, vil dette bli tatt opp direkte med foreldrene. Teorien rundt samtaler med barn er hentet fra den dialogiske samtalemetoden av Kari Trøften Gamst. Les gjerne mer om barneperspektivet i en egen artikkel på denne siden.

    

GIST (Utreisekurs for utsendinger som skal reise til felt)

GIST er Misjonssambandets nyansattkurs for utsendinger. I dette kurset inngår mange temaer fra bibelfag til kulturforståelse, gjennomgang av Misjonssambandets verdigrunnlag og innføring i Misjonssambandets rutiner (håndbøker og retningslinjer).

Kurset består av kombinasjon av en fysisk samling med undervisning rett før utreise og enkeltstående dager med undervisning via Teams. De enkeltstående dagene gjennomføres i løpet av det første halvåret etter oppstart på felt.

   

UNDERVEIS

Underveis handler om oppfølging av utsendinger og deres barn på felt. Noe som er typisk for en misjonærtilværelse er at en stadig må ta avskjed med folk en har rundt seg. Og selv om en selv skal fortsette på felt, vil en kjenne på overganger og tap fordi kollegaer og venner bryter opp og reiser. Derfor er det viktig med oppfølging også på felt.

Livet på felt er også hverdag, og for mange en hektisk hverdag. Det er derfor viktig å sette av tid til å reflektere over temaer knyttet TCK. For de som snart skal avslutte, blir denne oppfølgingen også en forberedelse til oppbrudd og overgang til i Norge eller et annet land.

    

Tema på høstsamling/konferanse

Alle felt oppfordres til å ha TCK-tematikk på programmet enten på høstsamling eller konferanse hvert år. Det lages et opplegg for både voksne og barn som kan gjennomføres av feltet selv eller som regionleder kan følge opp.

Opplegget skal gi voksne og barn verktøy til å håndtere overganger med oppbrudd og tap når venner/kollegaer/naboer avslutter og reiser. Det skal også være med på å forberede de som skal avslutte på overgangen til et liv i foreldrenes hjemland.

  

Kompetanseheving for ansatte i utland og personal

En gang i året gjennomføres en fagdag med TCK-tematikk for ansatte i avdeling utland (regionledere og leder utland) og personalavdelingen.

   

Fokus på barna

Regionlederne i utland reiser med jevne mellomrom på besøk til feltene for å følge opp arbeidet og utsendingene. I forbindelse med reiser skal regionlederne også snakke med barna som er ute. Dette igjen for å få høre barnas opplevelse av deres hverdag der de er. Dersom det oppdages behov som må følges opp, tas dette opp med foreldrene. Misjonssambandet legger videre til rette for den oppfølgingen som er nødvendig for barna.

  

ETTER

Det har vist seg at for svært mange barn som har vokst opp i utlandet, er overgangen tilbake til foreldrenes hjemland det som er mest krevende. Oppfølging og debrifing etter avslutning på felt er derfor svært viktig.

  

Tilbake

Alle som avslutter på felt, får tilbud om å delta på «Tilbake» - en samling for utsendinger som avslutter arbeidsforhold på felt og deres barn. Kurset er ment som en hjelp til å bearbeide overgangen og få hjelp i prosessen med nyetablering.

I kurset vil voksne og barn få undervisning og gjennomgå øvelser knyttet til TCK og «reentry»-tematikk. Barna vil blant annet gjøre noen øvelser som skal hjelpe dem til å kunne fortelle litt fra det de har opplevd til venner og familie i Norge (hjemland).

  

Inn for landing

Inn for landing er en leir for de som går i niende og tiende klasse, eller på videregående og som har hatt deler av din oppvekst i en annen kultur. Leiren arrangeres av NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering). På Inn for landing er fokuset det å ”lande” i Norge etter å ha bodd "ute" i et annet land og en annen kultur.

På Inn for landing får tenåringene møte andre ungdommer som også har vokst opp i en annen kultur, og de får dele opplevelser og erfaringer med dem. Det legges opp til deling av opplevelser som kanskje andre deltagere forstår bedre enn vennene på hjemstedet. Kanskje møter man også venner som har vokst opp i det samme landet. Inn for landing består blant annet av undervisning, grupper, festkveld og gøye aktiviteter ute og inne.

Inn for landing arrangeres annethvert år. Vi legger ut informasjon fortløpende angående leirer som skal arrangeres. Misjonssambandet dekker kostnad for denne leiren for misjonærbarn som er i den aktuelle aldersgruppen og har kommet til Norge i løpet av de siste 7 årene (dersom de ikke har vært på leiren før).

  

Temadag for voksne misjonærbarn

Misjonssambandet planlegger å arrangere temadager for voksne misjonærbarn. Disse temadagene vil være gratis for de som har vokst opp som misjonærbarn i Misjonssambandet. Vi vil sette fokus på ulike temaer knyttet til TCK og oppvekst i utlandet. Informasjon om disse samlingene vil bli lagt ut på ressurssiden på nlm.no.