Steg

Steg

Steg gir deg muligheten til å bli bedre kjent med deg selv, menighetsledelse og muligheter i NLM.

Steg er et tilbud til deg som ønsker konkret og relevant menighetserfaring i NLM. I løpet av to år vil du gjennom lederutviklingsprogrammet M4 Ready, praksis og veiledning bli kjent med deg selv og muligheter som finnes i NLM. Vi ønsker at du skal bli tryggere på hva Gud kaller deg til i en langsiktig tjeneste for Han.

Steg er et søknadsbasert program med et begrenset antall plasser. Det betyr at du må sende inn en søknad der du blant annet gjør rede for motivasjonen din og hvilket forhold du har til menighetsarbeid. En viktig forutsetning er at du har kapasitet til å gjennomføre programmet uten at det går på bekostning av studiene.

 

Om Steg

Første år

År 1 vil basere seg på M4 Ready, som er et nasjonalt og tverrkirkelig ledertreningsprogram for framtidige menighetsledere og -plantere. Programmet består av ukentlig online-undervisning, regionale samlinger og mentoring gjennom en individuell coach. Det er også tilbud om en frivillig studietur til London.

I løpet av ni måneder går man gjennom seks hovedtemaer; menighetsplanting, personlig utvikling, evangelisering, kommunikasjon, team og disippelgjøring.

NLM region øst vil i tillegg til å sørge for den individuelle coachingen legge opp til egne gruppesamlinger for deltakerne som er med på Steg.

I januar vil deltakerne bli fordelt på ulike praksisplasser, og i løpet av våren skal man gjennomføre 1-2 besøk til det aktuelle fellesskapet for å bli kjent med lederne og arbeidet der.

Etter det første året vil deltakerne få tilsendt et evalueringsskjema.

Les mer om M4 Ready her.

 

Andre år

År 2 vil legge mer vekt på modning, praktisk erfaring og personlig oppfølging. Inputen som du har fått gjennom M4 Ready skal nå modnes gjennom tilpasset praksis og refleksjon. Hver deltaker vil bli plassert ut i ulike fellesskap hvor du får muligheten til å følge en lokal leder i et NLM-fellesskap og høste kunnskap og erfaring på den måten. Det forventes da at deltakeren er aktivt med og deltar i fellesskapets arbeid gjennom året.

3 ganger i semesteret vil vi i tillegg legge opp til gruppesamlinger med relevant undervisning, erfaringsutveksling og veiledning.

Som deltaker skal du føre en enkel logg for praksisen som gjennomføres, og det vil bli satt et minimumsantall for dager/timer til stede i det aktuelle fellesskapet. 

 

Veien videre:

Mot slutten av det andre året skal alle deltakerne skrive et refleksjonsnotat der de gjør rede for hva de har lært gjennom året. Dette notatet er utgangspunktet for en individuell evalueringssamtale der man også ser framover og drøfter ønsker og behov på veien videre.

Fakta

Oppstartsdato: Kommer

Søknadsfrist: 1. september 2022

Egenandel: 3000 kr

 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Sven Arne Lundeby, fellesskapsutvikler i NLM region øst: slundeby@nlm.no.