Styrearbeid

Gusland: - Dette må du tenke over

Sitter du i et styre, eller er spurt om å sitte i et? Da er det 5 ting å reflektere rundt.

Artikkelen er på trykk i Utsyns regionsider nr. 15/2022.

Misjonssambandet driver mye viktig og spennende arbeid. Arbeidet er organisert i foreninger, forsamlinger, barnelag, kor, skoler, leirsteder, regioner osv. som alle har sine styrer. Det å få sitte i et slikt styre er et meningsfylt ansvar.

Christian Bredvei Gusland (27)

Master i rettsvitenskap (jus).

Jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen AS og jobber nå som rådgiver i Olje- og energidepartementet.

Styreverv nå: Styreleder Hurdal Verk Folkehøgskole AS.

Styreverv tidligere: Styreleder barne- og ungdomsrådet i Misjonssambandet øst, styringsgruppa for UL, styreleder for Tenningen Ungdomsforening.

Christian Gusland
Christian Bredvei Gusland:– Å sitte i et styre innebærer ulike aspekter. Mange ting kan havne på styrebordet. Håkon Åreskjold

1. Har du tid og kapasitet?

Dersom man blir spurt om å stille til valg bør man først avklare om man har nødvendig tid og kapasitet. Forsøk å få en oversikt over hva som forventes av styremedlemmene. Dersom du skal stille til valg som styreleder eller nestleder kreves det ofte noe mer tid og innsats. Husk også at det kan oppstå uforutsette hendelser som gjør at det i perioder kreves ekstra innsats av styret, særlig gjelder dette styreleder.

2. Hva er styrets ansvar?

Det er styrets ansvar å lede arbeidet og ta nødvendige beslutninger i perioden mellom årsmøtet eller generalforsamlingen. Styrets medlemmer bør være seg bevisst at de skal ta vare på foreningens eller aksjeselskapets interesser, ikke eksterne eller personlige interesser. Det gjelder også om man er utpekt av eiere eller andre til å sitte i styret. Hvilke konkrete oppgaver som ligger til styremedlemmene, varierer etter hva man sitter i styret for. For de delene av arbeidet som er organisert i et aksjeselskap regulerer aksjeloven styrets, og en eventuell daglig leders, ansvar. For barnehager og skoler gjelder i tillegg barnehageloven, privatskolelova eller folkehøyskoleloven. Det er viktig å sette seg inn i relevant lovverk for den institusjonen man sitter i styre for. Det finnes per i dag ikke lovregulering for foreningene. Disse reguleres av eventuelle vedtekter og etablert praksis. Et forslag til foreningslov ligger imidlertid til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet.

3. Hva kan jeg fortelle andre om?

Som styremedlem vil man, i ulikt omfang, få tilgang til opplysninger. Selv om ikke alle opplysninger er underlagt taushetsplikt er en ryddig hovedregel at det som kommer frem og diskuteres i styremøtene forblir der. Styrets konklusjoner kan kommuniseres ved at styret velger å offentliggjøre protokollen, eller ved at man enes om å dele noe på annen måte. Diskusjonen i styret blir bedre og mer fruktbar dersom styrets medlemmer har tillit til at meningsutvekslingen forblir i styrerommet.

4. Hva hvis det blir konflikter?

Dersom det oppstår konflikter kan disse i vår sammenheng bli personlige og nære på grunn av vårt engasjement for saken vi jobber for. Det er derfor særlig viktig at vi opptrer profesjonelt og løser konflikter på en ryddig måte. Styreleder bør håndtere konflikter slik at de ikke eskalerer. Innad i styret er det viktig med engasjement og gode diskusjoner. Utad bør man imidlertid tilstrebe å opptre samlet.

5. Hva blir din rolle?
I et styre er det ulike formelle roller (styreleder, nestleder, styremedlem, kasserer osv.), men din rolle i styret avgjøres også av hvem du er. Ikke prøv å etterligne øvrige styremedlemmer. Styrets diskusjoner og beslutninger blir best dersom styrets medlemmer er seg selv. Bruk dine personlige styrker og din faglige kompetanse.