smittevern

Oppdatert smitteverninfo

Etter pressekonferanse fra regjeringen 5.11.20 ønsker vi å komme med noen presiseringer angående arrangement.

Det er fortsatt mulig å arrangere møter for både voksne, barn og unge, under forutsetning om at dette skjer på en smittevernforsvarlig måte.

Vi ønsker å presisere noen punkt:

  • I tillegg til registrering av deltakere, oppfordrer vi sterkt til å ha en oversikt over hvem som satt hvor. Enten ved å tildele plasser i forkant/ved ankomst, eller ved å ta bilde av forsamlingen. Dette for å gjøre en eventuelt smittesporing i etterkant enda enklere.

  • Kaffe/kaffemat bør (må) unngås. Dette pga at det ofte blir en «minglesetting» rundt dette, og det er svært vanskelig å klare å overholde godt smittevern i en slik setting.

  • Det må være gode rutiner for hvordan en forhindrer oppsamling av mennesker spesielt ut fra møter og samlinger.

  • Barn og unge trenger at aktiviteter opprettholdes, dersom en kan opprettholde godt smittevern og gode rutiner for dette. Dette har mange av dere vært gode på allerede. Vi tipser om å tenke kreativt. F.eks: ha fast stol under hele samlingen, trinnvise samlinger, møtes over et kortere tidsspenn, være utendørs. Ta gjerne kontakt med oss for tips og råd. 

 

Krav til arrangør 

Vi minner om krav til arrangør fra FHI sine hjemmesider:

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.


Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt

  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet

  • å følge relevante standarder om smittevern (husk 1 meter avstand)

  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Fastmonterte stoler
Når det gjelder samling av opptil 200 personer og tolking av begrepet fastmonterte stoler, venter vi på en avklaring av regler rundt dette. Tolkning av disse reglene var forespeilet at skulle komme i formiddag. Vi har enda ikke fått denne avklaringen, derfor kommer denne informasjonen dessverre litt sent ut. Vi vil derfor sende ut ny info om akkurat dette over helga. Eventuelle endring av disse reglene trer i kraft natt til mandag 9.november.

Leirarbeid

Alle leirer på leirsteder i region sørvest blir avlyst fom i dag 06.11.20 tom 22.11.2020. Deltakere som blir berørt av dette vil bli direkte kontaktet. Vi vil komme tilbake med ny info om leirene etter dette, senest torsdag 19.11.20.

 

Mvh NLM region sørvest