lærling

Opplæring av frivillige i kristent arbeid

Lederutvikling og opplæring er sentralt for et vellykket kristent arbeid. Jon Georg Fiske gir deg her god veiledning og modeller for opplæring av frivillige.

Denne saken er hentet fra ressursheftet LED VEL, som ble lansert i høst. Ønsker du å bestille heftet får du mer informasjon HER

Vi må lære opp nye ledere og frivillige proaktivt. Med dette mener vi at vi konstant må drive med lederopplæring og ikke bare reaktivt når det oppstår et behov. Dette forbereder og danner grunnlag for vekst, og det gir flere å spille på. Dann en læringskultur i din sammenheng.

Lederopplæring, eller lederutvikling, er ikke noe man bare gjør med barn og ungdom, men også voksne kan lære nye ting om lederskap i kristent arbeid. Vi overser alt for ofte voksnes utrygghet i nye oppgaver. I en stadig mer profesjonell hverdag er vi vant til å kunne godt det vi driver med. Denne inn- stillingen tar vi med oss inn i frivilligheten, og vi som ledere må derfor være på tilbudssiden når det gjelder opplæring av nye frivillige.

Det begynner med å bygge et lag. Når nye kommer med som ledere, må de oppleve at de blir en del av lederfellesskapet. Deleger deretter oppgaver til de du ser kan fylle en rolle på en god måte. Still gjerne direkte spørsmål om hva vedkommende har lyst til å bidra med, og finn en løsning i krysset mellom lederens ønske, og lagets behov.

Når en frivillig kommer til en ny oppgave, er den usikker og utrygg. Som ledere må vi hjelpe den nye lederen til tidlig å oppleve mestring og trygghet. Hvis ikke, kan man fort bli utslitt og lei. Her følger noen enkle prinsipper du kan bruke:

Modell for opplæring av frivillige

En ny frivillig (lærling) bør kobles på en erfaren leder som kan hjelpe med å komme i gang. Her følger fem nyttige trinn, hentet fra Dave og Jon Ferguson:

1. Jeg gjør. Du ser på. Vi snakker sammen.

Den erfarne lederen tar med seg en lærling for å observere hvordan lærlingen leder. Etterpå snakker de sammen om «Hva fungerte/fungerte ikke?» og «Hva kan bli bedre?».

2. Jeg gjør. Du hjelper til. Vi snakker sammen.

Lærlingen får hjelpe til på et bestemt område, f.eks. lede bønnestunden. Følges opp av en en-til-en-samtale.

3. Du gjør. Jeg hjelper til. Vi snakker sammen.

Nå tar lærlingen på seg det meste av lederskapsansvaret, og den erfarne lederen overlater ansvarsområder til den nye lederen, men uten å være helt ute.

4. Du gjør. Jeg ser på. Vi snakker sammen.

Avsluttende fase av lærlingprosessen, hvor lærlingen overtar alle ledelsesfunksjonene på en trygg måte. Den erfarne ser på, og følger opp med personlig samtale.

5. Du gjør. Noen andre ser på.

Nå fortsetter opplæringen av nye ledere, ved at den lederen du lærte opp selv får inn sin egen lærling.

2-2-2 Prinsippet

I 2. Timoteus brev 2,2 skriver Paulus til Timoteus: «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.»

I dette verset finner vi en reproduserende effekt som er spennende. Her beskrives fire ledd:

1. Paulus: «det du har hørt av meg».

2. Timoteus og mange vitner: «i mange vitners nærvær, skal du.»

3. Pålitelige mennesker: «gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.»

4. Andre får høre det av de på- litelige menneskene: «pålite- lige mennesker som er i stand til å undervise andre.».

Innflytelsen øker eksponentielt når vi tenker opplæring av ledere, som lærer opp andre ledere, som igjen lærer opp andre ledere. Slik når evangeliet mye lengre ut, og vi ser Kristi kropp bygges opp.

En læringskultur trenger fire relasjoner

Et kristent arbeid med ledere som arbeider i fire relasjoner får et helt annet moment og gjennomslag enn andre. De får en læringskultur hvor man konstant gir videre det vi har fått, samtidig som en selv blir tjent og fylt opp. De fire relasjonene en leder bør ha er:

1. Etterfølgere: Du er ikke leder, om det ikke er noen som følger deg. Dette er gjerne deltakerne i laget, og de som er med på det du gjør.

2. Lærlinger: Noen som følger deg litt ekstra tett og blir lært opp til å bygge arbeidet selv. Tenk på Jesu tolv disipler som gjorde nettopp dette.

3. Likemenn: En som holder deg ansvarlig og oppmuntrer deg. En som kan legge armen over skulderen din og gå med deg gjennom nedturene.

4. Veileder: En over deg som kan hjelpe deg med å sette rammer, gi råd og oppmuntre.

Noter for deg selv konkrete mennesker i hver av disse relasjonene. Mangler du noen i en av disse relasjonene, så ta grep og finn noen.