Smil

Informasjon til våre lokale fellesskap

Regionstyret har gjort et nytt vedtak angående NLM region øst sitt årsmøte for 2020.

Det er en glede at vi i regionen kan få åpne opp igjen for virksomhet og samles til møter og arrangement innenfor visse rammer. Vi håper og ber om at det går i retning av åpning og redusert smittefare som skaper glede og frimodighet etter en periode med store begrensninger.

En sak som vi særlig vil informere om her, er spørsmålet om gjennomføring av regionens årsmøte i 2020. Regionens lover tilsier at dette skal gjennomføres innen utgangen av juni hvert år. Siden det har vist seg å ikke være mulig, har regionstyret drøftet dette i styremøte 29. april, hvor det ble gjort følgende vedtak:

«Regionstyret er opptatt av å gjennomføre et årsmøte med fysisk oppmøte for 2020 som i størst mulig grad oppfyller regionens lover og retningslinjer.

Om det er mulig i lys av de tiltak som gjelder knyttet til koronapandemien, vil regionstyret kalle inn til et årsmøte (ev. delegatmøte) i løpet av høsten. Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å finne egnet dato og sted, som bekjentgjøres så tidlig som mulig.

Dersom dette likevel ikke vil være mulig, vil regionstyret innen 15. august ta en ny vurdering av spørsmålet om regionårsmøte. Regionstyret vil henstille til alle i regionstyret, barne- og ungdomsrådet og valgnemnda med valgperiode som går ut i 2020, om å fortsette i sin funksjon frem til regionen får gjennomført årsmøte og valgt nye medlemmer til disse enhetene.

Regionstyret vil følge myndighetenes råd med tanke på gjennomføring av årsmøte.»

Så langt vedtak.

Med de muligheter som nå åpner seg, har vi et håp om at vi kan få gjennomført et årsmøte til høsten. Samtidig vil det sannsynligvis forutsette strenge begrensninger som vi må ta hensyn til. Vi vil holde våre lokale fellesskap oppdatert på denne saken, og annonsere tid og sted for høsten når det er klart.

Vi vil ellers takke for forbønn, givertjeneste og omsorg for misjonens arbeid i den tiden vi har vært inne i og som kommer.

Guds fred og god forsommer til dere alle.

Oslo, 11.05.2020

For NLM region øst

Tore Vågen              Ernst Jan Halsne
Styreleder                Regionleder