biskopen

Bispebesøk

«… vi vil søke råd hos hverandre, og støtte og inspirere hverandre i arbeidet med å forkynne evangeliet om Jesus Kristus.»

Her i Nairobi fikk vi besøk av biskop Nicolaus Nsanganzelu fra Mbulu bispedømme i Tanzania. I Øst-Afrika-regionen har vi i mange år hatt utsendinger i samarbeidskirkene. Nå har bispedømmene vokst og vi har ikke lenger langtidsutsendinger, men har gått over i noe vi kaller vennskapsfase. Biskop Nicolaus og jeg hadde pratet en stund sammen om at det ville vært flott om han kom for å besøke oss, for å få et innblikk i NLM sitt arbeid i Kenya. Vi kunne da få tid til samtaler om samarbeidet i vennskapsfasen.  

Dele tro

Fra Nairobi tok vi en tur til et muslimsk område i nordøst. Der ønsker NLM å være til stede, og sammen med lokalbefolkningen bedre livskvaliteten for dem igjennom forskjellige prosjekter. Samtidig ønsker vi å dele liv og tro, uten å bygge noe kirkebygg, siden det vil skape mye utfordringer. 

Biskopen ble begeistret over arbeidet, og det gav han mye å tenke på. Nye tanker om prosjekter og hvordan man kan arbeide i et område der en ikke kan bygge kirke for å dele sin tro, men ved å bygge relasjoner med mennesker i hverdagen. Han ville ta med seg inntrykkene og erfaringene av denne måten å drive misjon på tilbake til bispedømmet.  

Samarbeidsavtale

Begrepet «vennskapsfase» er blitt innført de senere årene for å definere rollen NLM skal ha til bispedømmene. Tidligere ble begreper som «utfasing» og «avslutting av arbeidet» brukt om den fasen når en ikke skulle sende utsendinger til kirkene lenger, noe jeg tenker var uheldig. Vi avslutter ikke arbeidet selv om vi ikke har utsendinger, men vi har en annen rolle som organisasjon, og ønsker nå å bruke begrepet «vennskapsfasen». Dette er en fase vi går over i når kirkene har vokst, og de har lokale ledere som kan ta over arbeidet.  

I Øst-Afrika regionen har det i noen år vært dialog med ELCT (Evangelical Lutheran Church in Tanzania) Mbulu bispedømme om denne nye fasen av arbeidet, og hva vi kan forvente av hverandre. Biskop Nicolaus tok kontakt med NLM for å utarbeide en historisk oversikt om NLM i Mbulu, og tanker om hvordan vi skulle samarbeide videre. Det har medført at vi i høst vil skrive under på en samarbeidsavtale som tar for seg hvilke forventinger vi har til hverandre. 

Utvikle vennskap. Noen av sakene som er nevnt i samarbeidsavtalen for vennskapsfasen er at vi vil søke råd hos hverandre, og støtte og inspirere hverandre i arbeidet med å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Vi vil også besøke hverandre som brødre i Jesus Kristus, ved at NLM besøker bispedømme og de får besøke NLMs arbeid. Vi vil også se på mulighet for å stille med kortidspersonell og økonomisk støtte hvis det er behov for det. Dersom det er behov for hjelp i andre bispedømmer NLM samarbeider med, så vil Mbulu bispedømme se på mulighet for å kunne sende personell. 

Turen vi fikk ha sammen i Kenya var oppmuntrende og jeg fikk se at igjennom den turen fikk vi utvikle vårt vennskap og inspirere hverandre, slik som vi ønsker i en vennskapsfase. Så håper vi å ha dialog med de andre bispedømmene i Tanzania og Kenya fremover, og avklare hva vi kan forvente av hverandre i vennskapsfasen vi er i.  

 

Morten Egeland

Morten Egeland

Regionleder for Sør-Amerika og Vest-Afrika