Barn i Etiopia

Samfunnsutvikling i Etiopia

NLM støtter flere utviklingsprosjekter for å bedre levevilkår på den etiopiske landsbygda.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet 

BEDRE LIV PÅ LANDSBYGDA

Store deler av den etiopiske befolkningen på landsbygda lider på grunn av tørke, dårlig matvaresikkerhet og lavt utdanningsnivå. NLM støtter flere utviklingsprosjekter i slike områder. 

Vannmangel er et stort problem, og NLM støtter arbeid med å bygge vannkilder og å sette  fokus  på vannforvaltningen. En annen stor utfordring er mangel på god kunnskap om hygiene og ernæring. NLM arbeider for å øke kunnskapen også på disse områdene.  I tillegg arbeider vi for å forbedre forholdene for husdyr og gi god opplæring  i  ulike jordbruksteknikker.  Plastavfall er også et  betydelig problem i flere områder der NLM er til stede. I Øst-Bale støtter NLM derfor et pilotprosjekt med  lokale myndigheter og sykehus for å bevisstgjøre lokalbefolkningen og bedre avfallshåndteringen.

Et annet stort problem er lavt utdanningsnivå. NLM ønsker å være med å løfte dette nivået og støtter utdanning for fattige og foreldreløse elever, dette inkluderer et internat. I tillegg støtter vi lese- og skriveopplæring og sykurs, mye av opplæringen retter seg spesielt mot kvinner. Kvinnene kan også få støtte til å starte egne bedrifter.

 

UTDANNING FOR JENTER

I deler av Etiopia blir jenter nedprioritert når det gjelder utdanning. NLM jobber for at flere jenter skal få begynne på skolen. Prosjektet utfordrer folks motforestillinger mot utdanning av jenter gjennom samtaler med religiøse ledere, foreldre og jentene selv. Prosjektet har som formål at jenter skal få utdannelse slik at de kan være med og påvirke sin egen framtid.

 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

I en by øst i Etiopia tilhører majoriteten av befolkningen en muslimsk folkegruppe. Utdanningsnivået i dette området er lavt. NLM støtter Mekane Yesus-kirken med økonomiske midler og pedagogisk personell i oppbygningen av en videregående skole i byen.

Tanken er at denne skolen også skal være et ressurs-og kompetansesenter for erfaringsutveksling og oppfølging av pedagogisk personell for å heve kvaliteten på andre skoler i området.

NLM ønsker å være med på å bygge opp og drive en skole av høy kvalitet som kan være et viktig bidrag til utdanningen av fremtidens ledere i denne regionen.

 

KOMPETANSEBYGGING GJENNOM UNIVERSITETET

Ved et universitet øst i Etiopia har NLM flere utsendinger til stede som arbeider  med  kompetanse- bygging innen helse og engelsk. Gjennom universitetssykehuset får utsendingene lov til å være med å «helbrede vårt folk», som en lokal muslim omtalte arbeidet. I tillegg har NLM en utsending som har fått som oppgave å bygge opp et engelsksenter som skal gi supplerende undervisning til universitetsstudentene og staben samt undersøke hvordan man kan bygge engelskkompetanse blant lærerne på videregåendeskolenivå i regionen.

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 5,4 mill (deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant nlmethiopia@nlm.no

 

I deler av Etiopia blir jenter nedpri