Bibeloversettere

Bibeloversettelse i Etiopia

Mange mennesker i Etiopia snakker bare sitt lokale stammespråk. NLM støtter oversettelse av Det nye testamente til Ts’amakko.

Etiopia kjennetegnes av stort etnisk mangfold med over 80 ulike folke- grupper. Hver av folkegruppene har sitt eget språk og sine egne kultu- relle tradisjoner. Alle etniske grup- per er skapt med den samme ver- dighet og likeverd og vi tror at Gud ønsker å tale til alle mennesker på deres eget språk.

NLM støtter oversettelse av Det nye testamente til Ts'amakko, et språk som brukes av cirka 15 000– 20 000 mennesker i Sørvest-Etiopia. NLMs utsendinger til dette prosjek- tet, nå fra Norge, mens et nasjonalt team fortsetter arbeidet lokalt.

På den måten får Ts'amakko-fol- ket bibelen på deres hjertespråk.

Kontakt stedlig representant: Lamessa Endalew- nlmethiopia@nlm.no