penger og hånd

Ny vekst

Fast givertjeneste øker i region nordvest og vi er veldig glade for at også de totale gaveinntektene i regionen etter sommeren viser en oppgang fra fjoråret.

Fast givertjeneste

Ved oppstarten av året sendte vi en oppfordring om å øke fast givertjeneste slik at vi i 2023 kan nå gavemålet om totalt kr. 450 000 i økte gaver.

Dersom 450 personer øker med 1000 kroner i året vil vi nå dette. Nå er vi godt i gang mot målet. Pr. juli har fast givertjeneste økt med 150 000 kroner sammenlignet med fjoråret. Fast givertjeneste øker mer enn det har gjort de siste tre årene. Vi vil derfor oppfordre videre om å bli med på dette! Nå mangler det 300 000 kroner i økte faste gaver for å nå målet. Det vil si 300 personer som gir 1000 kroner. Bli med du også!

Gaver fra misjonsfellesskap

Også «gaver fra misjonsfellesskap» har en god økning fra fjoråret, og har kommet opp på samme nivå som for 3-4 år siden. De fleste foreninger og forsamlinger har stabil givertjeneste, men det er også flott og se at flere fellesskap har økte inntekter, det gjelder både mindre foreninger og større forsamlinger. Vi håper at dette vil fortsette utover høsten, og at det ikke bare er et resultat av tidligere dato for innsending av gaver fra fellesskapene.

Gavemål 2023

Vi har budsjettert med 11,2 millioner kroner i totale gaveinntekter for 2023. Samme sum som i 2022, da vi endte 440 000 kroner under budsjett ved årsslutt. Det foreløpige regnskapet viser gaveinntekter på 5,2 millioner kroner pr. juli. Vi ligger 260 000 kroner over 2022 til samme tid, og omtrent på budsjetterte gaver. Budsjettmålet speiler de nødvendige gaveinntektene for det aktivitetsnivået vi har planlagt for 2023, samtidig som vi med det nivået kan bidra med det vi har avtalt vi skal sende til hovedkassen.

Regionbidrag

Vi har dette året noen vakante stillinger i regionen som vi ikke har fått ansatte til. Dette gjør at vi ligger under budsjetterte kostnader for lønn. Ved høstoppstart er regionen sitt bidrag til hovedkassen ca 800 000 kroner høyere enn budsjettert. Selv om redusert bemanning gjør at kostnadene reduseres, og bidraget til hovedkassen øker, så trenger vi ansatte inn i de ledige stillingene dersom vi skal opprettholde arbeidet i regionen. Vi trenger ansatte som kan følge opp barne- og ungdomslag, arrangere leirer, bygge forsamlinger og være med i forkynnelse og utvikling av nye og eksisterende fellesskap. Vi ønsker å være med å nå ut i vår egen region og samtidig også være med i misjonsarbeidet i andre deler av verden. Derfor er vi avhengig av at gaveinntektene øker.

Tusen takk

Tusen takk for trofast givertjeneste! Vi ønsker å takke for den store innsatsen i arbeidet. Vi står sammen i tjenesten med mål om at enda flere skal møte Jesus!

Dersom du vil gi en gave, bli fast giver, eller vil øke gavebeløpet, ta kontakt med NLM på tlf 22 00 72 00 eller e-post info@nlm.no Du kan også registrere deg som fast giver på nett og signere digitalt (www.nlm.no) eller kontakte regionkontoret for hjelp 70 17 44 00.

 

gavetall juli 2023
Illustrasjon

 

Under viser gaver pr. juli 2023 i region nordvest fordelt på ulike gavekategorier. 

Gavetyper juli
Illustrasjon