Kollekt på regionårsmøte 2012.

Koronaen påvirker økonomien

Et lavere aktivitetsnivå enn normalt, grunnet koronapandemien, påvirker fortsatt regionens inntekter og utgifter.

Regnskapstallene for årets sju første måneder for Misjonssambandet sørvest viser en gaveinntekt på 22,4 millioner kroner. Dette er 860.000 mer enn ved samme tidsrom i fjor. (Innbetalingene fra skolene sine misjonsprosjekter har kommet tidligere enn normalt, og påvirker derfor sammenligningen med fjoråret. Justert for dette ligger inntektene 400.000 under fjoråret.)  

Fast givertjeneste fortsetter sin positive utvikling med en inntekt på 13,1 millioner kroner, som er en stigning på 450.000 i forhold til året før.  Det har kommet inn ca. 1 million gjennom giro i Utsyn. Dette er 150.000 mindre enn i fjor. Enkeltgaver har en nedgang på 200.000,-, og ligger så langt på nesten 1,5 millioner kroner. Gaver fra misjonsfellesskapene er ved utgangen av juli kommet opp i godt og vel 3 millioner kroner, en nedgang på 860.000,-.

Driftsutgiftene, som er på 10,9 millioner kroner, ligger 3,3 millioner under budsjettet. Hovedgrunnen til dette er lavere personalkostnader enn forventet og mindre leirarrangement grunnet korona. Utgiftene ligger 1,15 millioner over fjoråret, som var et år med permitteringer.

Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) er på 13,2 millioner kroner. Dette er nesten 1,4 millioner mer enn det som er budsjettert, men 600.000,- mindre enn ved same tidsrom i fjor.

Gjenbruksbutikkene i regionen har ved utgangen av juli måned overført 3,1 million kroner til Misjonssambandet sentralt. Dette er 740.000 mindre enn ved utgangen av juli måned i 2020.

Hjertelig takk til alle som har gitt gaver til misjonsarbeidet så langt i år. Vi håper og ber om at vi kan få et tilnærmet normalt høstsemester som kan bidra til at vi når vårt regionbidrag på 29 millioner kroner. Det er Verden for Kristus, og sjelers frelse det handler om!